Satsa på primärvården

Med rätt behandling ska de allra flesta astmapatienter kunna leva nästan helt besvärsfria i dag. Ändå uppger så många som en femtedel av astmapatienterna i en ny studie att de uppsökt akutvård för sin astma under de senaste tolv månaderna. Två procent har varit inlagda på sjukhus. Totalt ger detta sjukvårdskostnader på minst 200 miljoner kronor per år – kostnader som skulle kunna undvikas.
Astma- och Allergiförbundet genomförde i år en studie omfattande 226 vårdcentraler och 252 medlemmar med astma inom samma landsting. Undersökningen ger en möjlig förklaring till de oroväckande höga siffrorna gällande akutvård: över hälften av astmapatienterna (56 procent) säger att de inte fått relevant utbildning om sin sjukdom och dess behandling, varken individuellt eller i grupp.
Sju av tio, 69 procent, uppger att de träffar sin läkare för utvärdering om hur väl deras behandling fungerar mer sällan än en gång per år.
Vår undersökning svarar inte på varför så många patienter tvingas till att söka akut, men det verkar troligt att brister i patientens egen kunskap om sin sjukdom och uppföljningen av patienterna spelar in. Satsningar på primärvården för denna patientgrupp skulle troligen bli kostnadseffektiva genom att de skulle kunna reducera akutfallen. Utökade resurser för uppföljning av patienter med astma, särskilda aktiviteter för patientutbildning och patientinformation samt mer tid för möten med den enskilde patienten kan förbättra vården för människor med astma och samtidigt spara hundratals miljoner för landstingen.
Vi väntar oss därför att landstingen tar till sig denna information och tillskjuter tillräckliga resurser så att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma/KOL-vården implementeras fullt ut i alla landsting.

Text Ingalill Bjöörn