Salt väg till bättre luftrör

Saltrumsbehandling mot astma är en vanlig metod i stora delar av östra och södra Europa. Men vad finns det för vetenskapliga bevis för att denna behandling fungerar? Den första kontrollerade studien någonsin har gjorts i Finland.

– Det finns mycket få vetenskapliga och pålitliga studier på det här området, säger överläkare Jouni Hedman vid centralsjukhuset i Villmanstrand som ledde forskningsstudien 2006.
Totalt ingick 32 vuxna astmapatienter, 17 fick saltbehandling och 15 placebobehandling. I två veckors tid fick deltagarna vistas i särskilda saltrum på en spa-anläggning. 40 minuter åt gången, fem dagar i veckan. Golv, tak och väggar är i dessa rum täckta av salt. Under behandlingsstudien pumpade en generator ut tre gram salt i luften var fjärde minut i den första gruppen. För placebogruppen gick visserligen generatorn igång, men då utan salt i omlopp. Under hela behandlingsperioden använde deltagarna sina vanliga astmamediciner.
– Saltrumsbehandlingen var avsedd som komplettering till vanliga mediciner hos patienter med ihållande astma och luftvägshyperreaktivitet, säger Jouni Hedman.

Kan hjälpa vissa

I gruppen som fick riktig saltbehandling minskade luftvägsreaktiviteten betydligt, medan den i placebogruppen var oförändrad.
– Enligt vår studie kan de patienter som fortfarande har symtom trots inhalationsmedicin, hjälpas av saltrumsbehandling eftersom luftvägshyperreaktiviteten minskade.
Jouni Hedman poängterar dock att enligt två andra kontrollerade studier hade behandlingen inte någon effekt på inflammation av astma och kan därför inte ses som ett substitut till inhalatorer med kortison eller andra antiinflammatoriska mediciner. Däremot kan de med mindre besvär, minska ner på sin bronkdilaterande inhalationsmedicin om de tycker att saltrumsbehandlingen ger effekt.
– Men först måste man utreda ordentligt varför kortison inte fungerar. Är diagnosen rätt ställd? Kan det röra sig om KOL? Röker patienten? Det finns dessutom olika typer av astma som kan kräva olika behandlingar.

Konstgjorda saltrum

Saltrumsbehandling används framför allt i östra och södra Europa. Det förekommer också frekvent i Finland och i Sverige finns ett flertal ställen som erbjuder denna behandlingsform.
De moderna saltrummen är ett sätt att på konstgjord väg försöka återskapa de saltgruvor som tidigare fanns naturligt i bland annat Polen och Ryssland. Redan under 1800-talet upptäcktes att de som arbetade i saltgruvorna drabbades i mindre utsträckning av TBC och andra lungsjukdomar. Så småningom etablerades kurorter för sjuka i de gamla saltgruvorna. Fördelen med de moderna saltrummen är att det går att förändra och anpassa temperaturen och saltkoncentrationen i dessa.
– Det är viktigt att man kontrollerar exakt vilken dos av natriumklorid man får i sig. Om nivån är för hög kan det till och med förorsaka att luftrören drar ihop sig.
De svenska anläggningar som erbjuder saltrum skriver på sina hemsidor att behandlingen kan lindra eller bota allt från stress, inflammationer och allergier till psoriasis och eksem. Frågan är om det finns vetenskapligt stöd för dessa påståenden.

Kan saltrumsbehandling hjälpa även vid allergier och eksem?

– Vi har gjort en studie som ännu inte är publicerad där vi tittade på om det kunde ha effekt på atopiskt eksem, men vi kunde inte sen någon skillnad jämfört med placebo. Så vitt jag vet finns inga andra publicerade studier om det.
Astmamediciner har utvecklats rejält på senare tid, finns det ändå behov av alternativa metoder?
– Det är väldigt bra att vi har så moderna behandlingsmetoder som vi har. Men bara hälften av patienterna har bra kontroll över sin astma. Alla reagerar heller inte lika på behandlingsmetoderna. Vissa alternativa metoder skulle kunna fungera som ett komplement till vanlig behandling, men man måste först göra kontrollerade studier på dessa.
Skulle du rekommendera saltrumsbehandling?
– Vår studie är relativt liten, och resultaten bör ses som preliminära. Därför kan vi än så länge inte rekommendera saltrumsbehandling mot astma. Men en del astmatiker upplever att det hjälper dem. Om en patient har symtom och vill testa så är jag inte emot det.

 

FAKTA

Bronkdilaterande = luftrörsvidgande medicin, typ Bricanyl.
Luftvägshyperreaktivitet = irritation i luftvägarna som utlöses av retande ämnen i inandningsluften. Ger symtom som hosta och försvårad andning.

Text Louise Cederlöf

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php