Register över matreaktioner behövs

I dag finns ingen samlad bild av hur vanligt det är med allergi- och matöverkänslighetsreaktioner av mat.

Ett samarbete har inletts mellan Astma- och Allergiförbundet och Linnéuniversitetet i Växjö för att undersöka möjligheten att få till stånd ett register över allergi- och överkänslighetsreaktioner av mat.

Okänd siffra

Sådana reaktioner inträffar ganska ofta, men den totala omfattningen är inte känd eftersom det inte finns någon samlad nationell registrering. Det är endast de allvarligaste matreaktionerna som kommer till vårdens kännedom, de flesta övriga incidenter hanteras av de drabbade själva.
För att ett nationellt rapporteringssystem skulle bli så komplett som möjligt skulle såväl privatpersoner, vården, kommuners miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, offentliga institutioner som företag kunna lämna uppgifter.

Tydligare bild

–– Det finns många argument som talar för en nationell databas, säger Ulf Brändström, kanslichef på Astma- och Allergiförbundet. Den skulle kunna utnyttjas för statistik och rapporter, utgöra underlag för riskbedömningar, tidig upptäckt av nya risker, utveckling av lagar och regler och samhällsekonomiska analyser.
–– En tydligare bild av problemen skulle kunna bli en utgångspunkt för utbildningsinsatser inom olika samhällssektorer och informationsinsatser till allmänheten. Uppgifterna skulle också kunna användas i forskningen.
En förstudie utförs under våren för att undersöka förutsättningarna för ett register.

Text Lena Granström