Nya behandlingar på gång

Det har under lång tid funnits ganska få behandlingsalternativ för patienter med svårt atopiskt eksem. Men de senaste åren har flera nya behandlingar lanserats, från nya systembehandlingar till kbt-behandling mot klådan.

Till glädje för alla som lever med svårt atopiskt eksem har flera nya behandlingar med lite olika funktioner lanserats de senaste åren – och fler är på ingång. Forskning och erfarenhet talar alltmer för att behandling vid atopiskt eksem bör individanpassas. Då behövs fler behandlingsalternativ, men också mer forskning för att säkerställa vilka patienter som har störst nytta av en behandling.

Jak-hämmare

Jak-hämmare är en grupp nya målsökande läkemedel. Med målsökande menas att de riktar in sig på vissa delar av, i stället för hela, immunförsvaret. Det består av små så kallade syntetiska molekyler som blockerar aktiviteten hos ett protein som heter januskinas, jak. Proteinet har till uppgift att skicka vidare signaler inne i cellen och spelar en viktig roll i att skapa inflammation vid bland annat atopiskt eksem. Genom att bryta signalutbytet dämpas den inflammatoriska reaktionen.

Exempel på jak-hämmare är läkemedlen Olumiant, Rinvoq, Xeljanz och Cibinqo. Alla ges i tablettform.

Interleukinhämmare

En annan nyare behandling mot atopiskt eksem är så kallade interleukinhämmare. Det är ett läkemedel som ges som injektioner och som verkar i kroppen genom att det hämmar aktiviteten hos en grupp signalämnen som kallas interleukiner. Detta leder i sin tur till minskad inflammation i huden.

Det biologiska läkemedlet dupilumab och ett annat liknande läkemedel, tralokinumab, är exempel på interleukinhämmare. Tralokinumab godkändes för svårt atopiskt eksem i januari i år.

Kbt-behandling mot klåda

Kognitiv beteendeterapi, kbt, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. Internetbaserad kbt-behandling vid atopiskt eksem har visat goda resultat på såväl klåda som andra symtom som eksemet kan ge.

Syftet med behandlingen är att göra hjärnan mindre uppmärksam på de klådsignaler huden skickar ut. Det görs med hjälp av olika strategier för att bryta den onda klådcirkeln, men också genom mindfulness och övningar där patienterna får utsätta sig för saker de är oroliga för ska öka klådan. Behandlingen är ett komplement till den sedvanliga behandlingen.

Fler behandlingar på gång

Ytterligare ett 30-tal molekyler mot atopiskt eksem är i så kallade läkemedels­prövningar. Även nya lokalbehandlingar, krämer, är på gång att tas fram.

Text Susanne Romberg Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php