Nu går skolverket ut med riktlinjer för hundar

De svenska skolmyndigheterna har kommit fram till att hundar och andra djur inte hör hemma i skolan. Men varken skolor eller kommuner har ännu informerats om Skolverkets ställningstagande.

Det är framför allt så kallade läshundar som används i skolor för att i pedagogiskt syfte hjälpa elever med lässvårigheter. Astma- och Allergiförbundet har under flera år försökt få myndigheterna att ta fram en vägledning om och hur läshundar får användas i skolor. Men eftersom det saknas vetenskaplig grund för att det bidrar till att barn och elever utvecklas enligt utbildningens mål, har Specialpedagogiska myndigheten sedan tidigare avstått från att ta fram riktlinjer. När frågan sedan lämnades över till Skolverket slog de 2017 fast följande:

  • Hundar och andra djur inte har en naturlig plats i skolan.
  • Även om det finns positiva effekter för vissa elever så kan det inte ställas mot elever som till exempel är allergiska eller rädda för hundar.
  • Rimligen finns det inte bara en lösning för att avhjälpa eller lindra ett stödbehov för elever i behov av särskilt stöd.
  • En elevs stödinsatser ska inte innebära att en annan elevs rätt till utbildning och en god arbetsmiljö försämras.

Vill kommunicera klokt

Trots att ställningstagandet kom i november 2017 har det inte kommunicerats till skolor eller deras huvudmän, kommunerna.

Varför har ni inte gjort det?
– Vi har kommunicerat svaret till de skolor som vänt sig till vår upplysningstjänst. Eftersom vi inte får in så många frågor kring detta från vår upplysningstjänst så har vi hittills valt att inte lägga ut information på vår hemsida. Vår hemsida har också en väldigt bred målgrupp med mycket information som ska förmedlas vilket kräver att vi måste kommunicera klokt, säger Ann-Christin Hartman, chef för Enheten för styrdokumentsutveckling på Skolverket.

Vilka konsekvenser tror ni att det får för elever med pälsdjursallergi att skolor och huvudmän inte känner till Skolverkets ställningstagande om djur i skolan?

– Vi tror att rektorer är vana vid att hantera frågor om särskilt stöd och att man måste beakta alla elevers behov. Vi ser inte heller att hundar är en naturlig del av en skolvardag. Vårt arbete med webben är under ständig utveckling och vi har nyligen bytt system för hur vi publicerar information på webben. Det innebär att vi inom kort kommer att lägga ut en kort information kring hundar i skolan.

Text Louise Cederlöf Foto Dreamstime