Ledbesvär kan bero på glutenintolerans

Det har under lång tid misstänkts att det föreligger ett samband mellan reumatism och glutenintolerans, celiaki. Vi på Allergia tog kontakt med Ingegerd Fröberg som arbetar inom öppenvården i Lerums kommun bl.a. med barn med reumatiska besvär.

Ingegerd berättar att hon kan se ett samband mellan reumatiska problem och celiaki. Hon arbetar främst med barn i olika åldrar och kommer ofta i kontakt med barn med reumatiska besvär. – Reumatiska sjukdomar är autoimmuna liksom celiaki och båda beror på en störning i immunförsvaret, betonar Ingegerd.
Oftast är det de större lederna såsom rygg, knän och handleder som är drabbade. Är det fråga om besvär som härrör sig från problem med gluten så kan man ofta även konstatera de vanliga symtomen vid celiaki, såsom diarré och förstoppning. Då gör man en diagnos genom att man tar en provbit av tunntarmens slemhinna.

Iaktagelser från det dagliga arbetet

När patienten har uteslutit gluten ur kosten under en tid börjar man märka en förbättring. Först normaliserar sig tunntarmens tarmludd och sedan minskar eller försvinner även de reumatiska symtomen. Det är dock viktigt att påpeka att de reumatiska symtomen inte alls behöver ha ett samband till celiaki, utan kan ha helt andra orsaker. Ingegerd betonar att hon inte har gjort någon vetenskaplig undersökning inom området, utan att dessa iakttagelser är från hennes dagliga arbete med barn.

Vetenskapliga bevis

Det finns vetenskapliga studier som pekar på ett samband mellan reumatism och celiaki. I en undersökning från Italien har man studerat förekomsten av ledinflammation hos patienter med celiaki och en kontrollgrupp utan celiaki. Hela 26 procent av celiakipatienterna hade ledbesvär, jämfört med 7.5 procent hos kontrollgruppen. Efter övergång till glutenfri kost minskade ledinflammationerna till hälften. (Källa: Lubrano, E. et al: The Arthritis of Coeliac Disease: Prevalence and Pattern in 200 Adult Patients, Br J Rheumatol 1996;35:1314-1318)
I Sverige har man dock inte bedrivit så mycket forskning om sambandet mellan glutenintolerans och reumatism. I boken Reumatologi står det i artikel om psoriasisartrit (ledinflammation) att kombinationen psoriasisartrit och celiaki är mer frekvent än förväntat. I boken Barnreumatologi har bl.a. professor Anders Fasth skrivit att i sjukdomen entersitrelaterad artrit, främst inflammation i ryggens, bröstkorgens, bäckenets leder samt i ledband, senor mm runt lederna, ingår inflammatorisk tarmsjukdomar som Crohns sjukdom, ulcerös colit och glutenintolerans.

Viktigt att testa sig för celiaki

För att ytterligare en syn på frågan ringde vi upp Anneli Ivarsson som sitter med i Celiakiförbundets vetanskapliga råd och är barnläkare och lektor  vid Umeå universitet. Anneli berättar att inga djupgående studier finns gjorda i Sverige, men eftersom båda sjukdomarna är sk autoimmuna sjukdomar så vore det logiskt att det skulle finnas ett samband. Andra autoimmuna sjukdomar så som diabetes typ 1 och sköldkörtelsjukdom har ett bevisat samband med glutenintolerans.
Anneli poängterar att man inte skall börja med att lägga om kosten om man misstänker glutenintolerans eller reumatism som har ett samband med detta. Man skall testa sig för glutenintolerans genom blodprov som följs av tarmbiopsi om blodprovsresultaten ger anledning till detta. Experimenterar man med kosten genom att utesluta gluten en tid så kan man i ett senare prov missa att man är glutenintolerant. Detta för att en läkningsprocess kan ha satt igång när man uteslöt gluten ur kosten. – Det är viktigt att få fram om man är glutenintolerant, avslutar Anneli.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php