Lägre cancerrisk för laktosintoleranta

Att vara laktosintolerant kan innebära en lägre risk att få vissa former av cancer. Troligen är det kostvanorna som påverkar mest. Det visar forskning från Lunds universitet.

Personer med laktosintolerans löper mindre risk att få lung-, bröst- och äggstockscancer. Forskarna tror att den lägre cancerrisken hänger ihop med att laktosintoleranta äter en kost med lågt eller inget intag av mjölk och andra mejeriprodukter. Den lägre cancerrisken är inte genetiskt betingad, eftersom familjemedlemmar som inte är laktosintoleranta löper samma risk att drabbas av cancer som övriga delar av befolkningen.
– Baserat på de bevis som finns i dag kan vi dock inte säga att mjölk ökar risken för dessa cancersjukdomar, säger docent Jianguang Ji, forskare vid Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne.

Försiktiga med tolkningen

Totalt studerade forskarna 22 788 laktosintoleranta personer ur Slutenvårdsregistret och Öppenvårdsregistret, för att se deras risk att utveckla cancer i lungor, bröst och äggstockar. Risken att få någon av dessa cancerformer är betydligt lägre än hos personer som inte är laktosintoleranta. Störst är skillnaden för bröstcancer. Även om forskarna tror att riskminskningen beror på en diet med lågt laktosinnehåll, så finns det andra faktorer som också kan bidra till den minskade cancerrisken. Bland dessa finns lägre kaloriintag beroende på låg mjölkkonsumtion samt skyddande effekter av drycker baserade på till exempel soja, ris eller havre, som laktosintoleranta ofta använder.
– Vi bör vara försiktiga när vi tolkar dessa forskningsresultat. Kopplingen som vi visar går inte att använda som enda bevis på ett orsakssamband. Det behövs fler studier för att belysa faktorer som kan påverka studieresultaten, menar Jianguang Ji.

Fler faktorer kan bidra till den minskade cancerrisken

Osäkert om andra cancerformer

Förekomsten av bröst- och äggstockscancer skiljer sig stort mellan olika länder. Flest cancerfall finns i Nordamerika samt västra och norra Europa. Länderna i Östasien och Centralafrika har minst antal fall av dessa cancerformer. Att laktosintolerans är ett normaltillstånd i dessa delar av världen kan förklara den lägre förekomsten av cancer. Tidigare studier visar dock att miljöfaktorer har större betydelse än genetiska och etniska för skillnaden. I västvärlden misstänks stor konsumtion av mjölk och andra mejeriprodukter ligga bakom antalet fall av bröst- och äggstockscancer, även om olika studiers resultat varierar. Att även lungcancer inkluderats i Lund-studien beror på att proteinet IGF 1 (insulinlik tillväxtfaktor 1) är en känd riskfaktor för lungcancer och förknippas med mjölkkonsumtion. Om laktosintoleranta även löper mindre risk att få andra cancerformer går dock inte att säga.
– Vi undersökte bröst-, lung- och äggstockscancer baserat på tidigare studier, så vi är inte säkra på andra former av cancer. I kommande studier vill vi jämföra prognosen för cancerpatienter med laktosintolerans med dem utan för att se om det finns skillnader, säger Jianguang Ji avslutningsvis.

Text Niclas Samuelsson