Kombinationsbehandling minskade risken för försämringar

En kombination av två läkemedel minskade risken att drabbas av hastigt uppkomna försämringar vid astma, så kallade exacerbationer.

Det framgår av en studie som nyligen publicerats i den medicinska tidskriften ”New England Journal of Medicine”.

I studien jämfördes behandling med enbart luftrörsvidgande läkemedel med ett upplägg där man kombinerade luftrörsvidgare med inhalationssteroider – med målet att bättre kunna förebygga försämringsperioder och minska risken för anfall.

Tre olika grupper

I studien deltog drygt 3 100 personer med okontrollerad måttlig till svår astma. Deltagarna lottades till tre olika försöksgrupper där den ena gruppen enbart fick luftrörsvidgande läkemedel (i form av den kortverkande beta 2-stimuleraren salbutamol).

Den andra försöksgruppen gavs salbutamol tillsammans med inhalationssteroider (glukokortikoiden budesonid) i låg dos, medan grupp nummer tre fick sabutamol tillsammans med budensonid i högre dos.

Deltagarna använde respektive behandling vid behov under minst 24 veckor, parallellt med sina normala läkemedel.

26 procent lägre risk

Risken för exacerbationer visade sig vara var 26 procent lägre bland deltagarna som använde kombinationsbehandlingen med den högre dosen budesonid – jämfört med deltagare som använde enbart salbutamol.

Också i gruppen med den lägre dosen budesonid var risken för exacerbationer lägre, men här var skillnaden inte statistiskt säkerställd.

Biverkningarna skilde sig inte åt mellan de tre grupperna.

Bättre astmakontroll

– Av alla patienter med astma i Sverige behandlas idag omkring 20–25 procent enbart med kortverkande beta 2-stimulerade, säger Christer Jansson, överläkare vid lung- och allergimottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor vid Uppsala universitet.

Enligt Christer Jansson bör man i dessa fall lägga till behandling med inhalationssteroider (glukokortikoider).

–Det är viktigt eftersom man då minskar inflammationen i luftvägarna, vilket leder till bättre astmakontroll och mindre risk för astmaattacker, förklarar han.

Studien är publicerad under rubriken ”Albuterol–Budesonide Fixed-Dose Combination Rescue Inhaler for Asthma”. Bakom finansieringen av studien står Avillion och Astra Zeneca.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php