Fyra miljoner till forskning

Nu är det klart vilka forskare som får ta del av de forskningspengar som Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond varje år delar ut till viktig forskning. Sju forskare får dela på totalt fyra miljoner kronor – pengar som kommer att göra stor nytta för alla människor som lever med astma och allergisjukdomar.

De forskare som i år får forskningsanslag ska bland annat studera en bättre metod för att diagnostisera barn med mjölkproteinallergi, en ny digital metod som kan hjälpa unga med astma att ta steget över till vuxenvården och ett nytt verktyg för att se vilka patienter med fästingorsakad köttallergi som riskerar att få svårast allergiska reaktioner.

Forskarna som fått anslag är Jenny Hallgren Martinsson, Anna Nopp Scherman, Marianne van Hage, Cilla Söderhäll, Lennart Nilsson, Eva-Lena Bratt och Tina Lejding. Läs mer om samtliga projekt på förbundets webbsida.

Pontus Olsson

Pontus Olsson

Ny webbredaktör

Pontus Olsson heter Astma- och Allergiförbundets nya webbredaktör. Han började strax före jul och ersätter Sanna Markström som slutade i juni.
Pontus har bakgrund som webbdesigner och har kompetens inom både webbteknik och grafisk formgivning.

– Jag brinner för kreativt arbete och problemlösning.

När det gäller förbundets webb ser han stora möjligheter.

– Jag ser stor potential med förbundets webbplats, här finns fler möjligheter att ta tillvara och förbättra, säger han.
Bland annat vill han jobba med strukturen, utöka möjligheterna att locka nya besökare till sidan och underlätta för den som vill bli medlem i Astma- och Allergiförbundet.

– Vi är ett förbund som bygger på våra medlemmar, så det måste vara så enkelt som möjligt för dem som är medlemmar i dag att hitta rätt och få stöd i sitt engagemang samtidigt som vi sänker trösklarna för nya att engagera sig och bli medlemmar.

Pontus kommer, förutom att ansvara för förbundets webb, också ansvara för supporten när det gäller föreningarnas webbplatser.

Peter Herte

Peter Herte

Ny marknadschef

Peter Herte är ny marknadschef på Astma- och Allergiförbundet. Han kommer närmast från rollen som marknads- och kommunikationschef på Prima Vård och tillträdde sin tjänst i januari.

– Peter har en bred kompetens som hittills saknats på Astma- och Allergiförbundet, så vi ser mycket fram emot vårt samarbete, säger generalsekreterare Karin Neuhaus.

Astma- och Allergiförbundet kommer att satsa mer på både insamling och företagssamarbete framöver.

– Vi behöver jobba mer för att säkra våra intäkter. Därför behöver vi också en marknadschef, och Peter är helt rätt rekrytering säger Karin Neuhaus.

Peter Herte har lång och gedigen erfarenhet från rollen som marknadschef, främst från läkemedelsbranchen och privata vårdgivare.

– Jag ser mycket fram emot detta uppdrag. Astma- och Allergiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och det finns stor potential i den nya marknadssatsningen, säger Peter Herte.

Tack för enkätsvar

Tack alla ni som svarat på medlemsenkäten. Resultaten är ännu inte färdiganalyserade, men redan kan konstateras att nästan hälften av de svarande med matallergi har under de senaste två åren fått en oväntad allergisk reaktion när de ätit på kafé, restaurang, skola eller förskola. Det är också ett fåtal som känner till att man kan anmäla den typen av händelser till kommunen.

Rapportera incidenter

Att fler incidenter vid oväntad allergisk reaktion rapporteras in till kommunen är en viktig del i arbetet med att göra caféer, restauranger och offentliga kök säkrare för personer med matallergier.
En rapporterad incident visar på systemfel och att det finns risk för upprepning. Det är viktigt att incidenten uppmärksammas av kontrollmyndigheten och åtgärdas av serveringsstället samt att de förbättrar sitt förebyggande arbete för att undvika fler incidenter.

Incidentrapportering är viktigt för att öka kunskapen om matallergier i samhället och minska risken för oväntade allergiska reaktioner. Astma- och Allergiförbundet vill se att fler privatpersoner och företag rapporterar oväntade allergiska reaktioner så att det går att se hur stort problemet med allergiska reaktioner faktiskt är.

Nominera till patientpriset

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Forum for health policy vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.

Skicka in dina erfarenheter av vård, rehabilitering eller prevention inom hälso- och sjukvården eller omsorgen. Både patienter och närstående kan nominera vårdgivare. Det går bra att nominera både enskilt och i grupp. Nominera senast den 31 mars på healthpolicy.se/om-oss/patientpriset.

Ingen ska bli sjuk av smutsig luft

Miljömålsrapporter med beskrivning av läget för miljön, överlämnades till regeringen i januari. Rapporterna redogör för genomförda åtgärder och analyserar förutsättningar att nå uppsatta mål. Här presenteras också en prognos för den fortsatta utvecklingen med förslag på ytterligare insatser.

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. De är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Miljö- och hälsoskyddsnämnderna samordnar ofta det lokala arbetet och länsstyrelserna på regional nivå.
Två av målen rör särskilt personer med allergi och annan överkänslighet.

  1. Frisk luft Miljömålet är delvis uppnått och bedömningen är att målet, med befintlig och beslutade styrmedel, delvis kommer att nås till 2030 med befintliga och beslutade styrmedel. På lokal nivå, till exempel i städers gatumiljöer, förekommer fortfarande halter som överskrider miljömålen. Här är kommunernas åtgärdsarbete viktigt för att minska halterna luftföroreningar. På internationell nivå är ett fortsatt arbete inom EU viktigt. Ny forskning visar nu att hälsoeffekterna är större och uppstår vid lägre halter än man tidigare känt till. WHO har skärpt sina riktlinjer för luftkvalitet och i rapporten föreslås att Sverige går i samma riktning.
  2. God bebyggd miljö I målet ingår flera olika områden, bland annat hållbar samhällsplanering samt hälsa och säkerhet (exempelvis god inomhusmiljö). Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer, med dagens förutsättningar, inte heller nås till 2030.

Antalet medlemmar

Nu är medlemsantalet för 2022 fastställt. Den 31 december 2022 hade Astma- och Allergiförbundet 14292 betalande medlemmar. Det är en minskning med 724 medlemmar jämfört med året innan.
De föreningar som har mycket verksamhet attraherar medlemmar över tid medan inaktiva föreningar långsamt minskar. Föreningar som arrangerar barn- och familjeverksamhet attraherar flera familjemedlemmar i samma hushåll.

Sportlov på Södergården

Inga planer för sportlovet? Det finns plats på förbundets fina vandrarhem Södergården Åre i Undersåker. Kontakta platsansvarig Helena Gjaerum på 070-6624053.