Fokus på allergiprogram

Ett nytt år, med nya möjligheter men tyvärr också med nya utmaningar. I skrivande stund rapporteras det åter om nya muterade varianter av covid-19-viruset. Om man genom sin astma har erfarenhet av hur det är att ha allvarliga andningssvårigheter är det lätt att känna oro när man följer nyhetssändningarna. Även om myndigheterna aviserat att man inte ingår i någon riskgrupp om man är välbehandlad i sin astma vet många av oss hur långa och påfrestande luftvägsinfektioner blir.

Dålig astmakontroll

I dag vet vi också att långt ifrån alla med astma är grundligt utredda, korrekt behandlade eller har fått de uppföljningar som behövs. Statistik från Luftvägsregistret visar att så stor del som 40 procent av flickor med astma och 22 procent av pojkarna, i åldern 12 till 17 år, har en okontrollerad astma. Hos mindre barn är siffran 27 respektive 23 procent och hos vuxna är siffrorna 41 procent bland kvinnor och 34 procent bland män.

Siffrorna visar klart att satsningar på behandling och uppföljning är angelägna inom astmavården samt att patientutbildning behövs för kunskap om diagnosen, hur och varför man behandlar. Det är grunden för en fungerande egenvård.

Statistiken visar även könsskillnader inom astmavården vilket är helt oacceptabelt. Någon behöver få uppdraget att granska vad detta beror på. Ställer vården olika frågor till flickor och pojkar, skiljer sig förväntningarna på dem, förutsätter man att pojkar är mer aktiva och behöver mer grundlig behandling eller är det så att flickor har högre krav på sig att vara felfria och perfekta och därför undviker sina läkemedel? Utan att detta granskas kan vi bara spekulera.

Kongressår

År 2022 är kongressår för Astma- och Allergiförbundet. Våra föreningar och medlemmar har nu sänt in sina motioner om vad förbundet under kommande tre år ska prioritera att arbeta med. En målbild är dock redan satt och det gäller ett svenskt allergiprogram. Där kommer vi att lägga stort fokus. Utan nationella riktlinjer för allergivården har vi mycket långt till en likvärdig och tillgänglig vård över hela landet, vilket är målet både för Socialstyrelsen och för Nationellt programområde för lung- och allergisjukdomar inom SKR.

Rådgivning om rättigheter

Funktionsrätt Sverige har vid årsskiftet börjat uppbyggnaden av Funktionsrättsbyrån, ett arvsfondsprojekt som är ett resultat av motioner från bland andra Astma- och Allergiförbundet. Projektet har fokus på att stärka personer med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter. Rådgivare med kompetens inom juridik och socialt arbete kommer att ta emot frågor och ärenden både via mejl och telefon. Se mer information på funktionsrattsbyran.se. Ett bra stöd att använda sig av!

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande Foto Jens Sølvberg