Eksem vanligt hos barn med sädesslagsallergi

Små barn med eksem är ofta även allergiska mot något sädesslag, främst vete eller råg. Tidiga insatser kan lindra barnens lidande. Men det är svårt att upptäcka sädesslagsallergi med de testmetoder som finns i dag.

Ungefär tio procent av alla barn som är upp till ett år gamla är allergiska mot något sädesslag. Av dessa har de flesta också eksem. Besvären växer dock ofta bort och när barnen är i skolåldern är det bara en till tre procent som fortfarande har problem. När det gäller sädesslagsallergi kan det försvinna på så kort tid som ett halvår, men vanligast är att det tar två-tre år innan symtomen är helt borta. Kopplingen mellan sädesslagsallergi och eksem har dock inte alltid varit självklar.
– Sädesslagsallergi är en underskattad orsak till eksem hos barn. För några decennier sedan trodde man att tester som visade på exempelvis veteallergi snarare speglade en underliggande gräspollenallergi. Eksem är dock vanligast hos barn som är så små att de ännu inte har utvecklat pollenallergier, säger Leif Strömberg, överläkare på barn- och ungdomsklinikens allergimottagning vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Kraftiga allergen

Eksem är starkt ärftligt. Om båda föräldrarna har eksem är det cirka åttio procents risk att även barnen får det. Ju yngre barnet är och ju svårare eksemet är, desto vanligare är det att eksemet orsakas av någon form av matallergi. Upp till nittio procent av alla barn under ett års ålder med eksem är allergiska mot något födoämne, oftast mjölk eller ägg. Eksem orsakat av sädesslagsallergi är dock vanligare än många tror. Allergi mot vete och råg är vanligast och går ofta hand i hand. 80-85 procent av alla som har veteallergi är också allergiska mot råg eller tvärtom. Havreallergi är däremot mycket ovanligt. Korn testas det sällan på i Sverige, huvudsakligen för att vi inte äter det så ofta. Att vete och råg ofta ger upphov till allergier kan bero på att de har speciella strukturer på proteinet. Vid tester ger råg kraftiga eksem som håller i sig länge.
– Vissa hudtester mot råg, men även vete, ger rodnader som kan finnas kvar i flera månader. Det visar vilket kraftigt allergen detta är, som kan underhålla en allergisk reaktion så länge. Mjölk och ägg beter sig inte alls på det sättet, menar Leif.

Svårt att testa rätt

Trots att sädesslagsallergi är relativt vanligt är det svårt att upptäcka med de testmetoder som oftast används. Vanliga pricktester utesluter inte sädesslagsallergi och är därför inte optimala. Bättre resultat får man om man använder så kallade lapp- eller patchtest. Men inte heller de ger hundraprocentiga besked. Därför måste man även prova med att ta bort, eller eliminera, det man tror orsakar allergin ur kosten. Visar det sig att barnet mår bättre om det inte får vete eller råg så är det enligt Leif med största sannolikhet det som orsakar problemen.
– Jag har stött på fall där alla tester varit negativa men där elimination visat att barnet ändå inte tål vete. Problemet med de testmetoder som finns är att vi inte alltid har rätt testmaterial. Vete och råg har komplicerade proteinstrukturer som gör att nya allergen kan skapas när vetet bryts ner i mag-tarmkanalen. Det gör att vi kanske testar på fel saker.

Uteslut vete och råg

När det är konstaterat att det är sädesslagsallergi som orsakar barnets eksem är den enda säkra behandlingen att utesluta det som ger symtom. Istället för vete- eller rågprodukter kan man ge barnet sådant som är gjort på ris eller majs. Eftersom allergi mot havre är ovanligt kan även havreprodukter fungera, om man vet att havren inte har varit i kontakt med vete. I princip fungerar det med samma kost som glutenintoleranta äter.
– Som läkare kan jag bara säga vad barnet inte ska äta för att slippa besvär. För att få råd om vad det ska äta istället måste man kontakta en dietist, påpekar Leif.

Börja med att smörja

Den som har ett barn med eksem ska snabbt komma till sjukvården för att få en diagnos. Det finns många vinster att göra med det, framförallt när det gäller att lindra barnets problem. Det går också att göra mycket innan en allergiutredning börjar.
– Jag brukar säga att man ska börja med att smörja. Redan på barnavårdscentralen ska man behandla barnets eksem med kortisonsalva och mjukgörare. Sedan handlar det om ett totalt omhändertagande med tester och täta kontroller. Oftast fungerar det bra och barnet blir helt återställt. När jag började i yrket kunde barn med eksem ligga på sjukhus i flera månader. I dag ligger ingen inne för detta. Det är en helt annan värld, avslutar Leif.

Text Niclas Samuelsson