Ditt barn kan ha rätt till hundratusentals kronor

Har ditt barn celiaki, allvarlig astma eller allergiskt kontakteksem? Då har barnet rätt till invaliditetsersättning från försäkringsbolaget. I vissa svåra fall kan det handla om flera hundra tusen kronor.

En förutsättning för att ni ska få ersättning från barnförsäkringen är att den tecknades innan allergin upptäcktes. Om barnet får böjveckseksem som bebis innan du har tecknat försäkringen kommer den troligtvis inte att gälla födoämnesallergi heller eftersom det också är en atopisk sjukdom.
För att barnförsäkringen ska täcka allergiska besvär från dag ett, gäller det att teckna en typ av försäkring som kräver hälsodeklaration. Se därför upp med två av Folksams barnförsäkringar som saknar det kravet. Dessa försäkringar har en karenstid på sex månader.
Det förekommer graviditetsförsäkringar på marknaden som också omfattar barnets första månader i livet, men ofta gäller den typen av försäkringar enbart skador vid födseln. Teckna därför en försäkring så tidigt som möjligt efter att barnet är fött.

Några års uppföljning

Celiaki, glutenintolerans, räknas alltid som tvåprocentig invaliditet. Om du tecknar en försäkring på en miljon kronor och barnet senare utvecklar celiaki har barnet alltså rätt till 20 000 kronor, som betalas ut som ett engångsbelopp.
För övriga diagnoser kräver de flesta bolagen några års uppföljning för att de ska kunna bedöma hur allvarlig allergin är och se att den inte växer bort. Ibland får barnet vänta ända till 18-årsdagen innan ersättning betalas ut, men väntan kan vara mödan värd. För mycket allvarlig astma kan barnet nämligen ha rätt till flera hundra tusen kronor.
Pollenallergiker, pälsdjursallergiker eller laktosintoleranta kan inte få invaliditetsersättning, i alla fall inte på grund av de besvären.

Så stor blir ersättningen

(Vid försäkringsbelopp en miljon kronor)
Celiaki: 20 000 kronor.
Födoämnesallergi (livshotande symtom): 20 000 kronor.
Multipel födoämnesallergi (livshotande symtom): 50 000 kronor.
Astma: 0-200 000 kronor (summan kan bli ännu större i vissa svåra fall).
Eksem: 0-100 000 kronor (summan kan bli ännu större i vissa svåra fall).
Här hittar du det branschgemensamma regelverket som försäkringsbolagen ska följa: http://www.svenskforsakring.se/PageFiles/3123/Medicinskinv.1997.pdf

Vad krävs för att ersättning ska betalas ut?

Celiaki:
När diagnosen är fastställd krävs ett livslångt avstående från glutenhaltig kost för att undvika sjukdomssymtom av varierande svårighetsgrad.

Födoämnesallergi:
Uttalade symtom av små mängder tillfört födoämne som normalt ingår i den dagliga kosten. Livslångt behov av att vissa födoämnen även i begränsade mängder ska undvikas i kosten. Om detta inte uppfylls kan dramatiska och i enstaka fall livshotande symtom med behov av akut medicinsk behandling uppstå.
Multipel födoämnesallergi/intolerans
Mer eller mindre kontinuerliga besvär utlösta av flera födoämnen som ingår i normal husmanskost. Att under livet undvika flera födoämnen i den vardagliga kosten, med en avsevärd inskränkning av frihet i kostvalet för att inte få överkänslighetsreaktioner.

Astma:
Astmatiska symtom förekommer minst 1-2 gånger i veckan. Nattliga symtom förekommer minst 2 gånger i månaden. Behov av mångårig daglig regelbunden behandling som bedöms vara livet ut.

Allergiskt kontakteksem:
Hudsymtom förekommer mer eller mindre regelbundet trots försök till elimination av utlösande faktor.

Icke-allergiskt kontakteksem:
Besvären kräver regelbunden lokalbehandling trots elimination av den skadeframkallande faktorn inklusive arbetsbyte.

Atopiskt eksem:
Besvären kräver även i vuxen ålder regelbunden behandling men också icke obetydliga insatser för att eliminera en komponent av icke-allergiskt kontakteksem i arbets- eller hemmiljö.

Källa: svenskforsakring.se

Se till att försäkringen gäller från dag ett

1. Vad händer om bebisen visar sig ha böjveckseksem på BB innan man hinner teckna försäkring?

Länsförsäkringar
En individuell riskbedömning kommer att göras. Om det leder till ett undantag för eksemet och följder därav lämnas ingen ersättning. Om inget undantag görs så kan ersättning lämnas för de besvär som kommer efter att försäkringen började gälla.

Skandia
Om eksemet fortfarande finns kommer försäkringen sannolikt att utfärdas med en inskränkning som undantar allergiska besvär inklusive eksem och astma. Någon ersättning kommer då inte att utbetalas om barnet får födoämnesallergi. Är eksemet borta så fodras en observationstid (6-12 mån) innan försäkringen kan beviljas normalt.

If
Om barnet bedöms ha eksem (och inte bara torr hud, vilket är det vanliga hos nyfödda) beviljar vi försäkring med undantag för atopiska sjukdomar. Dit hör även födoämnesallergi, så någon ersättning kan alltså inte utgå. Vi erbjuder alltid en omprövningstid, så att ett undantag kan tas bort när barnet varit symtomfritt under en period. Trygg-Hansa
Ja man kan teckna barnförsäkring, men vi undantar eksem och annan atopisk sjukdom t ex allergi.

Folksam
Det beror på om eksemet är ett symtom på allergi eller inte. Om eksemet är symtom på allergi lämnas ingen ersättning eftersom sjukdomen då har visat sig innan försäkringen tecknades. Om eksemet inte är orsakat av allergi lämnas ersättning för sjukdomen allergi, under förutsättning att allergisjukdomen visade första symtom under försäkringstiden.

2. Vad gäller om barnet visar sig utveckla allergi redan som en månad gammal?

Länsförsäkringar
Om försäkringen börjat gälla innan allergin debuterat så gäller försäkringen.

Skandia
Om barnet utvecklar allergi vid en månads ålder omfattas allergin av försäkringen under förutsättning att den tecknats före det att allergin utvecklades och att den var gällande då detta inträffade.

If
Försäkringen gäller även allergier om man tecknat den före det att allergin visar sig.

Trygg-Hansa
Har försäkring hunnit tecknas innan symtom visar sig så gäller försäkringen för allergin.

Folksam
Vi har tre olika barnförsäkringsprodukter. Den försäkring som tecknas med hälsodeklaration har inga begränsningar vid sjukdomen allergi, är försäkringen tecknad innan barnet utvecklar allergi vid en månads ålder gäller försäkringen således. I övrigt har vi två barnförsäkringar som har en generell begränsning för alla sjukdomar, försäkringen gäller fullt ut först efter 6 månader från tecknandet, försäkringen gäller således inte fullt ut för sjukdomar som visar sig efter en månad.

3. Hur länge måste barnet ha varit allergiskt för att ersättning ska betalas ut?

Länsförsäkringar
Det beror på hur gammal barnet är när allergin debuterar. Men som regel kan en bedömning göras vid ca 16 – 17 års ålder men det görs en individuell bedömning.

Skandia
Vid födoämnesallergi kan medicinsk invaliditetsersättning normalt utbetalas först efter 10 års ålder och 5 års observationstid. Medicinsk invaliditetsersättning pga. astma kan i regel utbetalas först vid 18 års ålder. Vid kontakteksem kan ersättningen utbetalas tidigast efter 3 års observationstid. För andra former av eksem kan i regel utbetalning ske tidigast vid 18 års ålder.

If
Bedömning görs vid 18 års ålder om besvär kvarstår.

Trygg-Hansa
Invaliditetsersättning inträder tidigast 12 månader efter det att sjukdomen blev aktuell. Vid födoämnesallergi kan invaliditetsersättning lämnas när förloppet har följts tillräckligt länge, i regel upp till 10 års ålder eller 5 års duration. Vid astma så kan definitiv bedömning göras först vid 18 års ålder. Vid atopiskt eksem kan definitiv medicinsk invaliditet i regel bedömas tidigast vid 18-20 års ålder.

Folksam
Medicinsk invaliditet vid sjukdom bedöms efter det branschgemensamma tabellverket.

4. Vilken är största summan som ni har betalat ut för medicinsk invaliditet?

Länsförsäkringar
Länsförsäkringsbolagen har sålt barnförsäkringar sedan 1980 och vi har ingen statistik på det.

Skandia
Från en försäkring med ett grundbelopp vid medicinsk invaliditet på 1 800 000 kr, vilket är det högsta som kan tecknas, kan ersättning vid svår astma utbetalas med upp till 540 000 kr. Kan bli ännu högre vid svår astma med betydande lungfunktionsnedsättning trots behandling.

If
400 000 kronor för svår astma med ett försäkringsbelopp på två miljoner kronor.

Trygg-Hansa
Beror på invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Folksam
Hur stor ersättning som lämnas beror på den medicinska invaliditetsgraden och valt försäkringsbelopp.

Text Maja Lundbäck

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php