Försäkring kan ge ersättning

Astma och allergi kan ge rätt till ersättning från din sjukförsäkring. Det gäller bara att försäkringen var tecknad innan du blev sjuk. Kolla med ditt försäkringsbolag om du har rätt till ersättning.

Försäkringsbolagen betalar ut ersättning för medicinsk invaliditet vid astma och allergi, men det kan dröja tills man fyller 18 år.
– Många tycker det är en lång väntan, men det är viktigt att bedömningen motsvarar besvären du kommer att leva med, säger Christina Meder, Konsumenternas försäkringsbyrå.
Trots att alla försäkringar och villkor kan upplevas som en djungel gäller det att man tar reda på vad försäkringen omfattar.
– Risken är att man får felaktiga förväntningar om vilka ersättningar man kan få ut, säger Christina som ger råd till försäkringstagare på den opartiska Konsumenternas försäkringsbyrå.
Snabbt får man klart för sig att det inte räcker med att ha lite allergi. Det gäller att ha måttlig till svår astma eller allergi för att få ersättning för medicinsk invaliditet.
Skälet till att man kan behöva vänta tills man fyller 18 år är att försäkringsbolagen ska kunna bedöma om sjukdomen kommer att vara resten av livet. För vuxna kan det ta upp till fem år innan man får ut sin ersättning.
– Med astma och allergi tar det ofta ett tag innan man riktigt vet hur besvären blir, säger Christina.

Läkare ger råd

När man gör en skadeanmälan brukar det stå vad man ska skicka med, men det vanligaste är att man ska skicka med ett läkarintyg. Sedan kan försäkringsbolaget be om kompletteringar, såsom medicinska journaler.
– Du måste ha en gällande försäkring när du sökt läkarvård för besvären för att kunna få ersättning. Det är försäkringsvillkoren från den tidpunkten som ska reglera skadan, säger hon.
Skaderegleraren gör sedan en bedömning om invaliditet. Medicinsk invaliditet är ersättning för den bestående funktionsnedsättning sjukdomen ger, medan ekonomisk invaliditet är ersättning för en bestående arbetsoförmåga till minst 50 procent. Man kan också få vissa kostnadsersättningar. Till sin hjälp har skaderegleraren ofta en läkare som rådgivare.
– Man ska alltid läsa sin egen journal för att förvissa sig om att den innehåller alla ens besvär. Skaderegleraren kommer ju inte själv att leta efter besvär, säger Christina Meder.

Villkoren kan vara olika

Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp man har tecknat sig på. Om man bedöms ha tio procents medicinsk invaliditet så får man tio procent av det tecknade försäkringsbeloppet.
Vanligtvis täcks astma och allergi av barnförsäkringar fram till 25 års ålder och sedan av en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Gruppförsäkringar kan också täcka, men det är bra att kolla upp villkoren.
Det finns också olika diagnosförsäkringar, men Christina Meder har ännu inte hört talas om att det ska finnas för astma och allergi. Oavsett vilken försäkring man har så måste den vara tecknad innan symtomen börjar.
– Det går inte att försäkra den redan stulna cykeln, lika lite som det går att försäkra ett barn som redan har astma och sedan få ersättning för det, säger Christina Meder.

 

FAKTA

En barnförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ersättning vid sjukdom. Även gruppförsäkring kan ge ersättning.
Lindriga besvär ger ingen ersättning för medicinsk invaliditet, men det gör måttliga till svåra.
För bedömning av medicinsk invaliditet används ett gemensamt medicinskt tabellverk, som heter ”Medicinsk invaliditet – sjukdomar” och finns på internet.
Ersättningen beror på vilket belopp man har tecknat sig på och vilken invaliditetsnivå man bedöms till.
Skadeanmälan ska göras inom tre år från att man fick kännedom om sjukdomen.
Beslut kan överklagas till Personförsäkringsnämnden.
Konsumenternas.se ger opartisk information om försäkringar.

Text Karin Larsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php