Brister i astmavården

Astmavården på vårdcentralerna håller inte måttet, konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av astma- och KOL-vården i hela landet.

Socialstyrelsen har identifierat flera områden som inte fungerar optimalt för astmapatienter inom vården. Av dessa har man valt tre som anses speciellt viktiga.
Ett av de viktigaste är att hjälpa patienter att sluta röka. Det gäller också föräldrar till barn med astma och att efter en viss ålder fråga barnen om deras eventuella rökvanor.
Enligt riktlinjerna ska astmapatienter erbjudas kvalificerad hjälp till att sluta röka, eftersom rökning försämrar prognosen för sjukdomen, till exempel genom ökad slembildning i lungan. Ungefär två tredjedelar av primärvårdsenheterna angav att man gav någon form av hjälp till rökstopp.
Utbildning är en annan viktig punkt vid en kronisk sjukdom som astma. Att lära sig att på rätt sätt ta inhalationsmediciner är mycket viktigt för att dosen ska bli rätt. Om patienten gör fel kan effekten av behandlingen i värsta fall utebli. Bara runt hälften av primärvårdsenheterna ger de flesta barn med astma instruktioner i inhalationsteknik. Om man inte använder sina läkemedel rätt finns det större risk för att man måste söka vård igen, till exempel akutvård.
För glest mellan återbesöken är det tredje problemet som identifierats. Ofta vårdas patienter med astma hos olika aktörer inom vården och det är viktigt att informationsöverföringen mellan dessa fungerar. I de nya riktlinjerna anges att barn under 18 år ska kallas till uppföljande återbesök en till två gånger per år. Bara cirka hälften av vårdcentralerna gör det.
Under hösten 2015 kommer Socialstyrelsen att publicera den slutliga versionen av nationella riktlinjer för astma- och KOL-vård. En ny utvärdering av vården vid astma och KOL planeras inom 2–4 år.