Boverket satsar på innemiljö

Nu ska inomhusmiljön i Sveriges byggnader bli bättre. Boverket har fått i uppdrag av regeringen att se till att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö.

I Sverige spenderar vi en stor del av dygnet inomhus, närmare bestämt 90 procent. Det är därför viktigt att inomhusmiljön är av god kvalitet och inte gör oss sjuka. Boverkets uppdrag löper under åren 2018-2021 och syftet, skriver myndigheten, är att ”öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas”.
Inomhusmiljöns kvalitet har stor betydelse för hur människor mår, konstaterar Boverket vidare och tar som exempel upp fuktskador i byggnader, eller kemiska ämnen från olämpliga eller skadade material, som kan orsaka luftvägsbesvär och allergiska symtom. Utbredda hälsobesvär som följd av brister i inomhusmiljön kan i sin tur ge höga samhällsekonomiska kostnader, vilket också är ett skäl till att införa förbättringar på området. Det är framför allt okunskap, eftersatt underhåll och byggregler som inte följs som är orsaken till att det finns brister i inomhusmiljön, anser Boverket.
En expertfunktion på Boverket har nu påbörjat arbetet med att identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet liksom skador som finns i befintliga byggnader. Genom besiktningar, enkäter och mätningar ska man samla in och sammanställa fakta om byggnaderna för att sedan rikta insatserna och göra inomhusmiljön bättre. I uppdraget ingår också att samla in och sprida lättillgänglig information om bristerna och hur de kan åtgärdas och motverkas.
Eftersom Sverige har ett stort behov av såväl fler bostäder som skolor och förskolor krävs dels att det byggs nytt men också att man rustar upp och bygger om byggnader som redan finns. Därtill kommer det att behövas en kontinuerlig utveckling av materiel, metoder och tekniska lösningar. En ny enhet har inrättats på Boverket för att arbeta långsiktigt med frågor som rör människors hälsa relaterat till byggnader. Enheten för hälsa och bygg består av 16 personer och har placeringar i Karlskrona och Malmö.

Källa: Boverket.se

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox