Boverket har lyssnat

Jag ser med glädje på att vi har tagit ett steg i rätt riktning mot ett tillgängligare samhälle! Efter enträget påverkansarbete har Boverket i sitt förslag till ändrade byggregler skrivit in att det inte ska vara tillåtet att bygga hus med så kallade putsade enstegstätade fasader.
De enstegstätade fasaderna har använts vid nybyggnation av hus under många år trots att det visat sig att fukt som kommer in i väggen via otätheter inte kan ventileras bort. Följden har blivit att det med tiden uppstått fukt- och mögelskador i väggarna.
Antalet hus som har den aktuella typen av fasader är många. Enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har minst 160000 hus drabbats av fuktskador.
Fuktskadade hus ger sjuka människor. Mer än 600000 människor riskerar att bli sjuka för att de bor i ett fuktskadat hus. Risken för barn att drabbas av astma under första levnadsåret ökar med 40 procent och med 50-60 procent för att drabbas av allergisnuva upp till skolåldern. Ju längre tid man bor i hus med fukt- och mögelskador desto större är risken för att utveckla astma, allergier eller annan överkänslighet.
Nu återstår bara att förslaget till ändrade byggregler antas och sedan efterföljs ute i kommunerna. Då slipper vi förhoppningsvis de ohälsoproblem som uppstått på grund av fasaderna i framtiden.
Så även om det fortfarande behövs arbete för att hjälpa dem som redan drabbats av ohälsa och ekonomiska problem på grund av fasaderna är det definitivt ett framsteg att vi ser ut att ha lyckats i vårt påverkansarbete när det gäller ändrade byggregler.

Text Ingalill Bjöörn