Bebisars lungor känsliga för trafikpartiklar

Barn som bott längs gator med förhöjda halter av luftföroreningar under det första levnadsåret löper en större risk att drabbas av försämrad lungfunktion, visar en ny studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Resultaten visar att de barn som under spädbarnstiden varit mest utsatta för partiklar från vägtrafiken hade en lägre lungfunktion vid åtta års ålder, motsvarande en genomsnittlig sänkning av utandningsvolymen under en sekund (FEV1) på cirka 60 ml. Sänkningen var särskilt uttalad hos barn som var allergiska mot vanliga luftburna allergen och födoämnesallergen, liksom hos pojkar och barn med astma.

Särskilt skadligt

För de högst exponerade förelåg även en ökad risk att drabbas av en kraftigt nedsatt lungfunktion (mer än 20 procentig sänkning). Exponering för luftföroreningar från trafik efter det första levnadsåret tycktes dock inte ha någon påtaglig effekt på lungfunktionen.
– Tidigare forskning har visat att barn är särskilt känsliga för de negativa effekterna av luftföroreningar och vår studie tyder på att exponering tidigt i livet kan vara särskilt skadlig, säger professor Göran Pershagen vid Institutet för miljömedicin. Vi följer nu upp barnen vid 16 års ålder för att se om den negativa påverkan på lungfunktionen kvarstår. Redan nu kan dock konstateras att våra resultat talar för att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter.

Koncentrationerna beräknas

Studien baseras på det så kallade BAMSE-projektet. Den inkluderade mer än 1 900 barn i Stockholms län som följts från födelsen till åtta års ålder med upprepade enkäter, lungfunktionsundersökningar och blodprover. Koncentrationerna utomhus av inandningsbara partiklar från vägtrafiken (PM10) beräknades för samtliga adresser till bostäder, daghem och skolor hos barnen med hjälp av spridningsmodeller. Sambanden studerades mellan exponering för luftföroreningar under olika åldrar och lungfunktion vid åtta års ålder.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php