Barn med anlag mer känsliga för gluten

Celiaki orsakas till stor del av ärftliga faktorer, och råden för när och hur det är bäst att introducera gluten har varierat stort över tid, i takt med att forskningen har nått nya insikter. Svårigheten i att ge kostråd är att det är så många faktorer som påverkar resultatet, till exempel ärftliga förutsättningar. En svensk studie visar nu att högt intag av gluten under de första åren ökar risken för celiaki hos barn med genetiska anlag för att utveckla sjukdomen.

I en långtidsstudie från Lunds universitet har forskare studerat om mängden gluten under de fem första levnadsåren påverkar risken för att utveckla celiaki hos barn med genetiska anlag för att utveckla sjukdomen. I studien följde man cirka 6600 barn, som deltog i forskningsprojektet TEDDY, från födseln till femårsdagen.
TEDDY är ett internationellt forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1 diabetes och/eller celiaki.
Resultatet av studien visar att ett högt intag av gluten var associerat med en högre risk att utveckla celiaki hos barn med genetiska anlag för sjukdomen. De deltagande barnen var från såväl Sverige som Finland, Tyskland och USA.
Forskargruppen har tidigare genomfört flera studier kring orsakerna bakom celiaki, och bland annat sett att tidpunkten för när man introducerar gluten till barn troligen spelar liten eller ingen roll. De har inte heller kunnat se någon tydlig skyddande effekt av amning.

Mängden gluten betydelsfull

I den aktuella studien såg forskarna en tydlig koppling mellan mängden gluten som barnen fick i sig och risken att utveckla celiaki eller ett förstadium till celiaki.
Även så små mängder gluten som 2 gram per dag, vilket motsvarar en skiva vitt bröd, innebar en 75 procent ökad risk att utveckla sjukdomen, i jämförelse med barn som åt mindre än 2 gram gluten.
Forskarna såg också, att hos barnen med genetiskt förhöjd risk att utveckla celiaki, var risken att utveckla sjukdomen, eller ett förstadium till den, som högst vid 2–3 års ålder. Resultaten blev detsamma för barnen i samtliga deltagarländer utom i Tyskland, där det var för få deltagare för att dra några säkra slutsatser.

Inga nya kostråd

Forskarna vill dock inte uttala sig om eventuella nya kostråd, med anledning av de nya resultaten. Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och ansvarig för studien, framhåller i en intervju för Lunds Universitet att majoriteten av barnen med förhöjd risk för celiaki inte utvecklar sjukdomen, och att det därför krävs stor eftertanke innan råd kring särskild diet eller specialkost införs.

Text Susannah Elers Foto Colourbox