Astmavården granskad

Hur följer sjukvården i Uppsala-Örebroregionen Socialstyrelsens riktlinjer vad gäller astmavården? Den frågeställningen har undersökts av ett regionalt specialistråd. Resultaten visar att det finns brister i vården av patienter med astma, och att vården skiljer sig mellan länen i regionen. Endast två av fjorton sjukhus i regionen uppfyller Socialstyrelsens riktlinjer om struktur och organisation av astmavården. Det innebär bland annat att vårdprogram finns, rökavvänjning erbjuds och att olika tester görs på den egna mottagningen av berörd klinik, det vill säga på lungkliniken.
Också inom regionens primärvård finns brister och variationer mellan länen.

Brister

Studiens viktigaste uppgift har varit att finna brister i vården för att kunna förbättra den. Två områden pekas särskilt ut:
* Det finns en god tillgång på utrustning, såsom spirometrar för lungfunktionsundersökning, men de används otillräckligt vid diagnostik av astma. Utredning med spirometri vid misstänkt astma rankas högt i Socialstyrelsens riktlinjer.
* Endast en tredjedel av patienterna uppnår behandlingsmålen. I dag finns bra läkemedelsbehandling, och målet för behandlingen är att patienterna så långt som möjligt ska uppnå full symtomkontroll. Studien påvisar här påtagliga brister då endast cirka en tredjedel av patienterna uppnår optimal kontroll av sjukdomen. För att förbättra detta krävs regelbunden uppföljning samt tydliga behandlingsplaner. Utökad tid är också önskvärt för patientutbildning med god kvalitet på astma/KOL-mottagning. Uppbyggnad av, och ökat utnyttjande av, rökslutarstöd vid astma är också önskvärt i regionen.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php