Allergiframkallande ämnen i heminredning

18 företag har anmälts till åklagare för misstänkt miljöbrott. Det är resultatet av Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt för att kontrollera farliga ämnen i varor som säljs på den svenska marknaden.

Kontrollen genomfördes under 2018 och är en del av EU-projektet ”Substances in articles” där femton länder deltagit. Syftet med projektet har varit att kontrollera om varor som säljs här innehåller ämnen som finns upptagna på den så kallade kandidatförteckningen. Det är en lista med särskilt farliga ämnen och en del av den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Ämnena är inte förbjudna men kunden har rätt att få veta om varan man tänker köpa innehåller ett ämne på listan.

Skummad plast

220 varor från 80 företag kontrollerades – framför allt mjuk plast inom heminredning, sportartiklar, elektronik, leksaker och kläder. Av dessa innehöll 14 helt förbjudna ämnen, som bly och kortkedjiga klorparaffiner. De produkterna har nu tagits bort från marknaden av företagen. 27 varor innehöll ämnen som finns med på kandidatförteckningen, till exempel ftalater och ADCA.
ADCA står för Azodicarbonamide/Azodikarbonamid och används som jäsmedel i skummad plast för att göra den porös, som yogamattor, madrasser och hockeyhjälmar. Enligt kemikalieinspektionen kan ADCA orsaka allergi- eller astmasymtom och ge andningssvårigheter vid inandning.

Okunnighet

Vid inspektionerna blev det tydligt att många företag – en tredjedel – inte kände till reglerna om att de har en skyldighet att informera kunden om en vara innehåller ett ämne som finns på kandidatförteckningen.
– Hur företagen väljer leverantörer och ställer krav i avtal spelar stor roll för att konsumentvaror inte ska innehålla kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. Det är viktigt att företagen känner till reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen och ställer tydliga krav på sina leverantörer, säger inspektör Karin Runmar i ett pressmeddelande från Kemikalieinspektionen.
Karin Runmar påpekar att det är avgörande för ett hållbart samhälle att man har kontroll på kemikalierna. 18 företag anmäldes av Kemikalieinspektion till åklagare för misstänkt miljöbrott.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox