Allergi mot aluminium dolt problem

Kontaktallergi mot aluminium är ovanligt enligt de flesta experter. Ny forskning från Lunds universitet visar dock på brister i nuvarande allergitester, vilket både kan bidra till mörkertal och öka risken för felbehandling. Aluminium finns bland annat i vacciner.

Personer som utvecklar kontaktallergi är ofta unga. Exempel på symtom är eksem eller kliande knutor under huden som kan uppstå efter vaccination. Ingen vet exakt hur vanlig kontaktallergi mot aluminium är. Enligt Ingrid Siemund, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, är mörkertalet förmodligen stort.

Det saknas fortfarande en heltäckande bild av vad som orsakar kontaktallergi mot aluminium. Men två källor som tidigare forskning pekat ut är dels vaccinationer, dels allergen specifik immunoterapi, också kallat allergivaccination.

I båda fallen är det tillsatsen av ett så kallat adjuvans i form av aluminiumsalt som tros leda till ökad känslighet hos ett mindre antal personer. Adjuvans tillsätts för att öka vaccinets/behandlingens verkan.

Avstå inte från vaccinationer

Man bör dock inte avstå från vaccinationer om man utvecklat kontaktallergi mot aluminium. Särskilt viktigt är att barnen fullföljer sina vaccinationsprogram.

– Nyttan av vaccinationer väger tyngre än de allergiska reaktioner som kan uppstå. De allergiska reaktionerna kan variera kraftigt men är med tiden övergående. I svåra fall kan man skjuta upp en vaccination en tid, säger Ingrid Siemund.

I sin avhandling har hon funnit brister i de allergitester som i dag utförs vid allergimottagningarna. Allergiutredning görs med hjälp av så kallat lapptest där en koncentration av allergenet exponeras mot huden under en viss tid.

Resultaten visade att aluminium beter sig annorlunda jämfört med de flesta andra metaller. Det finns till exempel inget tydligt samband mellan att testa med de högsta koncentrationerna och upptäckt av allergi. Vid upprepade tester framkom också att samma person kunde testas både positiv och negativ vid olika provtillfällen.

– Viktiga slutsatser är att vi skulle kunna identifiera fler med kontaktallergi mot aluminium genom att justera koncentrationen något i testerna. Det finns också skäl att upprepa allergitestet ifall det finns misstanke om allergi och första testet är negativt, säger Ingrid Siemund.

Foto Colourbox