Yrkesastma kan undvikas

Av alla nya fall av astma bland vuxna beror så många som 10-15 procent på exponering i arbetet. Yrkesastma kan bli kronisk, men risken minskar påtagligt om man på ett tidigt stadium får bukt med den skadliga exponeringen.

Ett sätt att upptäcka personer med begynnande astma är att mäta kväveoxid i utandningsluft, FENO (fraction of exhaled nitric oxid, i Sverige även kallat NO-mätning), som anses avspegla inflammation i luftvägarna.
För sju år sedan genomfördes en enkätundersökning av slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 35-75 år. En uppföljning gjordes efter några år, då drygt 6000 personer besvarade frågor om luftvägssymtom, olika sjukdomar, rökvanor och yrkesexponeringar. De undersöktes också avseende FENO.

FENO

FENO är klart förknippat med kroppslängd och ålder, i mindre utsträckning med kön. Förhöjt FENO hörde samman med en klart förhöjd risk att efter fyra år drabbas av astma och/eller astmasymtom. Analysen är justerad för rökvanor, längd, ålder, kön och ärftlighet. Bland aldrig-rökare var risken ännu högre: förhöjt FENO ledde till att risken att insjukna i astma ökade fyra gånger.
Projektledare för undersökningen var Kjell Torén, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php