Tingsrättsdom om rökning i bostad

Norrköpings tingsrätt har i en dom från 2020 meddelat att en grannes rökning utgjort en så pass stor störning enligt bostadsrättslagen att den rökande personen ska sägas upp. Ingen förbättring har skett trots tillsägelser och information utan störningarna i form av rökning fortsatt.

Röklukten har spridits till grannars lägenheter och föreningens allmänna utrymmen. Röklukten som sprids har konstaterats vara påtaglig och hälsofarlig och försämrar bostadsmiljön för de kringboende på ett sätt som skäligen inte bör tålas. 
Domen kan användas som stöd vid en anmälan till hyresnämnder om störning i hyresbostäder enligt hyreslagen när det handlar om grannars rökning.

Användbar som stöd

– Vi hoppas fler som blir sjuka av grannars rökning anmäler detta och kan använda sig av domen som ett stöd. Det har tidigare varit svårt att få rökning bedömt som en störning enligt hyreslagen, men i takt med att kunskapen ökar om hälsorisker med passiv rökning borde rätten till en rökfri hemmiljö väga tyngre än rätten att röka om grannarna påverkas, säger Marie-Louise Luther, sakpolitisk handläggare på Astma- och Allergiförbundet.

Dom 2020-10-05 med målnummer T 3852–19.