Snabb vård viktigt vid handeksem

Cirka 10 procent av alla människor i yrkesverksam ålder har haft handeksem någon gång under ett år.

Sjukdomen har ofta ett långdraget förlopp med tendens att utvecklas till en kronisk sjukdom med kännbara konsekvenser för både individen och samhället.
I en dansk studie har en uppföljning gjorts av handeksempatienter sex månader efter första besöket hos hudspecialist. Svårighetsgraden av handeksemet skattades av patienterna vid första besöket och vid uppföljningen med hjälp av en enkät och en fotografisk guide. Medianen för patientfördröjning, definierad som tiden från debut av symtom till första besöket hos allmänläkare, var tre månader. Medianen för sjukvårdsfördröjning, definierad som tiden från första besöket hos allmänläkare till första besöket hos hudspecialist, var också tre månader.

Tidigt omhändertagande

Författarnas slutsats är att det föreligger ett samband mellan dålig prognos vid handeksem och fördröjt omhändertagande i vården. Artikeln styrker den misstanke som kliniskt verksamma dermatologer har, nämligen att ett tidigt omhändertagande av handeksempatienten kan bidra till ett gynnsammare förlopp. Patienter med handeksem, som inte snabbt visar tendens att läka, bör alltså utan dröjsmål remitteras till hudspecialist.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php