Riktlinjer för adrenalinsprutor

I Dalarna har man tagit fram riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar som blivit ordinerade adrenalinspruta.

En adrenalinspruta skrivs ut när man haft en kraftig överkänslighetsreaktion, så kallad anafylaxi. Alla med så allvarlig allergi mot jordnöt eller nötter att man reagerar när allergen finns i luften, samt alla som fått svår astma efter intag av födoämne, bör också utrustas med adrenalinspruta.
Erfarenheter från vården visar att en del patienter som har adrenalinspruta inte tar den på grund av att de inte fått tillräcklig information om användningen. Informationen från sjukvården till personal inom förskola/skola har också varit bristfällig många gånger. För att råda bot på detta har alltså en arbetsgrupp i Dalarna tagit fram riktlinjer. I arbetsgruppen har ingått representanter från barn- och ungdomskliniken vid Falu lasarett, barnhälsovården, skolhälsovården och primärvården.

Remiss till allergimottagning

De nya riktlinjerna säger att adrenalinspruta endast i undantagsfall bör skrivas ut i primärvården. Barn och ungdomar som haft anafylaxi bör alltid remitteras till en barnallergimottagning. Det betonas också hur viktigt det är med information, undervisning och uppföljning, både till patienten själv och till familjen. I de flesta fall ska man få ge sig själv en provinjektion på mottagningen. När det gäller små barn bör en förälder provinjecera. Om anafylaxiberedskap ska finnas i förskola/skola ska allergikonsulenten kopplas in.
Alla som utrustas med adrenalinspruta ska erbjudas återbesök till läkare minst en gång om året och familjen ska erbjudas stöd från kurator eller psykolog.
Dokumentet i sin helhet kan läsas på: www.sjukhusbiblioteken.se/webfiler/Docs/FaLas/BarnKlin/Adrenalinprojektet.doc