Palladiumallergi kan vara orsak till eksem

Användningen av nickel är hårt reglerad inom EU, men trots att en majoritet av nickelallergikerna också kan korsreagera på palladium finns inga liknande regler för användandet av ädelmetallen. Många som reagerat på guldsmycken med palladium i kan därför också ha dragit slutsatsen att de inte tål vitt guld, där palladium ofta ingår i guldlegeringen.

Om man någon gång i livet utvecklat allergi mot nickel finns stor risk att man senare också reagerar på ädelmetallen palladium. Vanligtvis innebär inte det att man de facto är allergisk mot palladium, utan är en reaktion på att metallerna har många liknande kemiska egenskaper. Korsreaktionen innebär att kroppens immunförsvar reagerar på att palladium är likt något annat man redan utvecklat en allergi mot. Man kan dock också vara allergisk mot palladium utan att för den skull vara nickelallergisk, men reagerar man på smycken är man oftast nickelallergisk från början.
Vid metallallergier är inte det avgörande hur stor andel av metallen det aktuella föremålet innehåller, utan i vilken utsträckning joner från metallen frisätts när det används, till exempel hur mycket metalljoner ett smycke läcker vid kontakt med huden.
– Man vet att det finns en korsreaktivitet mellan nickel och palladium, säger Mihály Matura, enhetschef och överläkare vid enheten för arbets- och miljödermatologi på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Det är klokt att inte använda smycken med palladium om man har nickelallergi

Enligt Mihály Matura tyder dock mycket på att palladium inte släpper ifrån sig lika mycket joner som nickel om det ingår i till exempel en legering i ett smycke, men ibland används palladium också i tandlegeringar.
– De som får veta att de har palladiumallergi genom ett lapptest, utan att ha problem i munnen, är troligtvis nickelallergiker som korsreagerar, säger han. De som har blivit allergiska mot enbart palladium har oftast blivit det genom dentala exponeringar. När metallen utsätts för saliven i munnen frigörs palladium i mycket högre grad än när det bara kommer i kontakt med huden.

Okänt antal drabbade

Nickelallergi förekommer hos cirka 15 procent av kvinnorna och 2–5 procent av männen i Sverige och Europa. Att fler kvinnor är allergiska brukar förklaras med att det är vanligare att kvinnor har hål i öronen och bär smycken. Palladiumallergi är däremot lika vanligt hos båda könen, vilket beror på att tandlegeringar, som är den främsta orsaken till palladiumallergi, är lika vanligt hos både kvinnor och män.
De metoder som används nu för att testa palladiumallergi visar att det troligen är ungefär lika vanligt att reagera på palladium som på nickel, men det är ändå svårt att säga hur många procent av befolkningen som har palladiumallergi.
– All statistik för palladiumallergi kommer från hudläkartester, där patienten aktivt sökt vård på grund av något hudproblem. Därför är de siffrorna inte representativa för befolkningen i stort, säger Mihály Matura. Det är ganska nytt att vi har populationssiffror för kontaktallergier, eftersom det är svårt att få människor att ställa upp på lapptester utan att de har någon känd allergi. Därför finns det statistik för nickelallergi, som man känt till länge, men inte för palladium.

Hur reagerar man om man är allergisk mot palladium?
– I munnen syns det oftast som en slemhinneinflammation kring den tand det handlar om, säger Mihály Matura. Ibland finns det något som kallas oral lichen, som ser ut som vita strimmor eller ett trädgrensmönster på slemhinnan i munnen i närheten av metallen som frisläpper palladium. När man reagerar på palladium i till exempel örhängen, är en typisk reaktion för just palladium att det bildas hårda kulor under huden. Det kan ta lång tid innan de försvinner helt, till skillnad mot reaktioner på nickel som oftast läker ganska fort när man slutat använda smycket.

Hur får man reda på om man är allergisk mot palladium?
–Om man misstänker att man är allergisk mot palladium behöver man få remiss till en specialistmottagning. Palladiumtestet ingår normalt inte i den vanliga basserien, så söker man för hudproblem är det inte säkert att man blir testad för palladium om det inte beställs separat eller testas på kliniker som är mer inriktade på just kontaktallergier. Söker man för munhåleproblem ingår däremot alltid palladiumtest. Själva allergitestet görs genom att man får ha en lapp med ämnet på ryggen, för att se om det blir någon reaktion i huden.

Forskning pågår

På dermatologiska avdelningen i Malmö har man testat patienter för palladiumallergi länge, och har mycket data att analysera. Där testas inte bara de som söker för munbesvär med palladiumtest, utan även de som söker specialistvård för hudbesvär. Hos ungefär 10 procent av patienterna som testas hos dem visar palladiumtestet positivt resultat.
– Vi hittar fler palladiumallergiker nu, men vi har också blivit mycket bättre på att testa, så man kan inte säga om det verkligen innebär att allergin mot palladium ökat. Det test som använts sedan 2009 är mycket tillförlitligt, säger Lisbeth Rosholm Comstedt, som är doktorand vid Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen i Malmö, på Lunds universitet. Hon studerar bland annat förekomsten av palladiumallergi i Sydsverige, samt om förekomsten av palladiumallergi ökat av den nya nickellagstiftningen.
– Vi vet inte heller varför en del av nickelallergikerna reagerar på palladium, medan andra inte gör det, säger Lisbeth Rosholm Comstedt.
Hon planerar att undersöka hur mycket olika palladiumlegeringar påverkas av svett och saliv, och hur palladiumallergiska personer reagerar på olika palladiumlegeringar. Hon berättar också att forskningen visar att de som är under 25 år reagerar i lägre utsträckning på palladium än de som är äldre. Trots att allt fler palladiumallergiker hittas genom testning totalt sett, är andelen som reagerar på metallen bland de unga alltså färre än tidigare.
– Vi vet inte om det beror på att lagstiftningen kring nickelanvändning lett till att färre unga utvecklar nickelallergi, och därmed inte heller korsreagerar på palladium– eller om det beror på att man inte exponeras för vitguldlegeringar med palladium i när man är yngre för att färre unga har smycken i vitguld och att unga har färre metallegeringar i munnen, men det är viktigt att följa utvecklingen framöver, säger Lisbeth Rosholm Comstedt.

Citat
Med dagens kunskap är det klokt att inte använda smycken med palladium i om man har nickelallergi.

Fakta palladium
Palladium är en ädelmetall, som bland annat används i legeringar med guld, platina eller silver i smycken och tandfyllningar. På grund av dess kemiska likheter med nickel korsreagerar många nickelallergiker på palladium.
15 procent av kvinnorna och upp till 5 procent av männen i Sverige är nickelallergiska. Bland dem som söker vård för hudbesvär är siffran högre.
75 procent av nickelallergikerna reagerar på palladium vid allergitester.
Vid reaktioner på palladium i munnen kan man bland annat få så kallat Burning mouth syndrome, eller inflammationer i slemhinnan.

Text Susannah Elers Foto Dreamstime

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php