Ökat intresse i vården för Luftvägsregistret

Allt fler patienter med astma får strukturerad patientutbildning – och allt fler har god astmakontroll. Det framgår av statistik från Luftvägsregistret. Siffrorna visar också att antalet registreringar ökar, men trots detta är täckningsgraden fortfarande låg.

Luftvägsregistret är ett kvalitetsregister för den svenska astma- och KOL-vården. Syftet med registret är att utveckla vården, förbättra patienternas livskvalitet och utjämna regionala skillnader. Registret kan även användas som underlag för prioriteringar och styrning av hälso- och sjukvården.
Nyligen publicerades årsrapporten för 2016, den sjunde i ordningen. Den visar bland annat att andelen astmapatienter som skattat sina symtom med rekommenderade frågeformulär har ökat. Inom primärvården hade 67 procent god astmakontroll, jämfört med 73 procent inom specialistvården. Astmakontrollen tycks vara sämre hos kvinnor och försämras med ökad ålder.
Andelen patienter som genomgått patientutbildning har också blivit fler. En ökning ses framför allt inom den specialiserade vården, där 85 procent av patienterna fick en sådan utbildning 2016. Inom primärvården var motsvarande siffra 76 procent.
Av siffrorna kan man även utläsa att 15 procent av astmapatienterna i primärvården är rökare, jämfört med 12 procent inom specialistvården.

Antalet registreringar ökar

Årsrapporten visar också att antalet registreringar ökat betydligt under 2016. Allt fler uppgifter direktöverförs från de elektroniska patientjournalerna. Här kan man se en ökning med 250 procent.
Även under 2015 noterades en ökning av antalet registreringar, en trend som alltså fortsatt under 2016. Trots att antalet registreringar ökat är täckningsgraden fortfarande låg – framför allt bland personer med astma samt lindrig och måttligt svår KOL.
I registret finns idag omkring 108 000 unika patienter; cirka 73 400 astmapatienter och drygt 34 800 KOL-patienter. Denna siffra ska jämföras med att det i Sverige sannolikt finns omkring 900 000 personer med astma och cirka 500 000 personer med KOL. Flertalet av dessa är helt okända för sjukvården, konstaterar man i årsrapporten.

Drygt 800 anslutna enheter

Totalt är drygt 800 vårdenheter anslutna till Luftvägsregistret. Många är i startfas för att påbörja registreringar.
– Vi hoppas att alla landsting ansluter sig och verkar för att alla patienter ska kunna ta del av den kvalitetsgaranti som vård via kvalitetsregistret innebär. Allt annat vore att ignorera det som är livsviktigt för patienterna, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet, i en kommentar till årsrapporten.

REGISTERFAKTA:
• Luftvägsregistret startade 2010 genom en sammanslagning av Nationella kvalitetsregistret för KOL och Nationella astmaregistret.
• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, svarar för utveckling och drift.
• Under det gångna året har de tre första vetenskapliga artiklarna, baserade på data från Luftvägsregistret data, publicerats.

Text Barbro Falk Foto Colourbox