Luftvårdsarbete inom EU

Luftföroreningarna är ett stort problem för medborgarna inom EU. EU-kommissionen gör nu en översyn av luftvårdslagstiftningen i syfte att fastställa nya långsiktiga mål efter 2020 och har lanserat år 2013 som ett ””Year of Air”” (Luftens År). Förhoppningen är att EU år 2013 ska kunna anta en ny strategi för luftföroreningar, ett kompletterat luftkvalitetsdirektiv samt ett nytt så kallat takdirektiv.

EU:s luftkvalitetsdirektiv innebär att det finns gränsvärden för hur smutsig luften får vara och hur luftkvaliteten ska övervakas. Om gränsvärdena överskrids måste ett åtgärdsprogram tas fram. Sådana program har tagits eller håller på att tas fram för drygt ett tiotal svenska tätorter, eller i Stockholms fall län. Om åtgärdsprogrammen inte ger tillräcklig effekt ska de ses över efter sex år.

Betala böter

Sverige har trots omfattande insatser inte nått gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet i hela landet utan har fällts i EU-domstolen för att ha överträtt luftkvalitetsdirektivet. Om Sverige inte uppfyller kraven kan domstolen kräva att Sverige betalar dryga böter.
Dessutom har en ny undersökning visat att luftföroreningar är en viktig fråga för EU-medborgare, 72 procent säger att offentliga myndigheter inte gör tillräckligt för att främja en god luftkvalitet och 87 procent tycker att luftvägssjukdomar är ett allvarligt problem.
EUs senaste analys visar 420 000 förtida dödsfall från luftföroreningar i Europa 2010.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php