Koll på luftkvaliteten

På en webbsida kan du följa halterna av luftföroreningar. Det kan vara värdefullt för dig med astma eller andra luftvägsproblem.

Nu lanserar Naturvårdsverket diagram som i realtid visar halter av föroreningar i luften. De publiceras på webbplatsen data.naturvardsverket.se. Data för de senaste 24 timmarna finns i dagsläget för partiklar (PM10), kvävedioxid och marknära ozon, vilka är de mest problematiska luftföroreningarna i Sverige idag.
Data finns för Stockholm, Göteborg och Malmö, samt för de nationella mätstationerna för marknära ozon i förortsmiljöer och landsbygd. Naturvårdsverket kommer att arbeta vidare med de berörda kommunerna för att utöka presentationerna med flera ämnen samt öka på med flera kommuners data.
–– Att kunna visa data i realtid är intressant och viktigt på flera sätt. Kännedom om hur luftkvaliteten är just nu på en viss plats ökar möjligheterna att kunna göra jämförelser mellan platser och snabbare genomföra åtgärder för att minska halterna av föroreningar. Det kan också leda till förbättrade prognoser för luftkvaliteten de kommande timmarna och dagarna, säger Matthew Ross-Jones, handläggare på enheten för luft och klimat, Naturvårdsverket.
Realtidsdata om luftkvalitet ger också värdefull information för exempelvis hjärt- och lungsjuka och små barn, vilka är grupper som är extra känsliga att utsättas för luftföroreningar.