Hundar i vården ska vara undantag

Hundar i skola, vård och omsorg är en relativt ny företeelse som ser ut att öka i omfattning. För många människor är det positivt att ha kontakt med djur. För den som är allergisk kan det vara tvärtom.

Hundar tar plats på allt fler ställen i samhället, inte minst inom vården, omsorgen och skolan. De används på många olika sätt, till exempel för att aktivera dementa på äldreboenden, trösta sjuka barn på sjukhus och vara en lugnande kamrat att läsa högt för i skolan. Vittnesmålen om deras goda inverkan på människor är många. Det som riskerar att komma bort, bland beskrivningarna av alla goda effekter, är frågan om hur man ska tillgodose hundallergikernas berättigade krav på en miljö där de inte riskerar att bli sjuka.

Vägledning framtagen

Socialstyrelsen gav hösten 2014, i samverkan med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten, ut en vägledning till gällande författningar när hundar används inom vård och omsorg. Som ett komplement till myndigheternas författningssammanställning har en rad organisationer och expertorgan nu gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården.
Handledningen Hundar i vård och omsorg, vägledning till praktiskt arbete är framtagen av en expertgrupp där representanter från bland annat Kommunal, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Veterinärförbund, Svenska Terapihundskolan och Astma- och Allergiförbundet ingått. Förutom allergiaspekten tar den också upp frågor om hygien och smittspridning, hundrädsla, hundens och patientens säkerhet och försäkringsansvar.
Allergiavsnittet är skrivet av Anders Lindfors, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, tillsammans med Astma- och Allergiförbundet.
I handledningen slås fast att alla hundraser producerar allergen och att något sådant som allergifria hundar inte finns. Det poängteras också att pälsdjursallergen är svåra att sanera bort när de lagras i en inomhusmiljö, även om djur inte längre finns där, och att de kan finnas kvar i flera år, om än i reducerad mängd.
Beslut om hundnärvaro ska grundas på ett dokumenterat stöd för terapeutiska effekter av en insats av utbildad hund och hundförare inom vård och omsorg. Detta kan gälla till exempel förbättrad livskvalitet, ett förbättrat sjukdomstillstånd eller en avgörande lindring av vad ett sjukdomstillstånd orsakar och ska vägas mot eventuella betydelsefulla allergirisker.
I dokumentet talas om att hund i vården ska vara ett undantag. Speciellt restriktivitet rekommenderas vid akutsjukhus och vårdcentraler, där akutsjukvård bedrivs.

Riskanalys

För undantag inom annan vård och omsorg, till exempel demens- och strokeavdelningar, psykiatriska kliniker med långtidsinlagda patienter, avdelningar där barn behandlas lång tid efter trauma, svår kronisk sjukdom, funktionshinder eller psykisk störning eller där patienter vårdas i livets slutskede, anges en rad kriterier som ska vara uppfyllda. Införandet ska vara planerat och föregås av en riskanalys så att inte patienter, personal eller anhöriga med medelsvår till svår allergi drabbas av ökade symtom.
Om man efter prövning kommer fram till att undantag kan göras ska riskerna för allergisymtom minimeras. Det ska vara en lättstädad inredning och särskilda rutiner för städning och tvätt ska tillämpas. Begränsningar för var hundekipaget får vistas ska gälla och information ska lämnas till vårdtagare, personal och anhöriga. Vid behov kan en dammanalys av kvarvarande allergenhalt göras.
I de fall hundar kan tänkas förekomma mer regelbundet, till exempel på äldreboenden, visst demensboende eller behandlingshem, måste det alltid finnas en majoritet djurfria alternativ att erbjuda i kommunen.
Astma- och Allergiförbundet har inlett ett samarbete med andra organisationer inom funktionshindersrörelsen vars medlemmar har ett intresse och stor nytta av till exempel läshundar i skolan. Utgångspunkten är att elever med pälsdjursallergi inte ska behöva bli sjuka. Målet är en vägledning liknande den för hund i vård och omsorg.

Mer information
Dokument om lagar och regler för hund i vård och omsorg, Socialstyrelsen med flera: www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-8-7
Kunskapsdokument med vägledning om hund i vård och omsorg från organisationer (där Astma- och Allergiförbundet varit delaktiga, se ovan www.astmaoallergiforbundet.se.

Hit kan du anmäla
Anmälan med klagomål från allmänheten på vård och omsorg kan göras till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, www.ivo.se/anmala-och-rapportera/Sidor/default.aspx.
Anmälan om bristande tillgänglighet som diskriminering när det gäller till exempel vård och omsorg kan göras till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Se information om den nya lagen som trädde i kraft vid årsskiftet; www.do.se/sv/Fakta/Fragor-och-svar/Bristande-tillganglighet/

Text Lena Granström