Fortsatta brister i astmavården

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper hälso- och sjukvården att följa sina insatser för astma- och KOL-patienter. Varje år presenterar registret en rapport vars syfte är att beskriva hur astma- och KOL-vården bedrivs.

Rapporten för 2022 är nu publicerad. Där konstateras att okontrollerad astma är vanligt förekommande, framför allt hos kvinnor. En hög andel av patienterna med okontrollerad astma har genomfört spirometri, vilket är i linje med Socialstyrelsens rekommendationer. Förekomsten av patienter med astma som röker dagligen har minskat.

Rapporten visar att det finns kvarstående brister i det icke-farmakologiska omhändertagandet. Många patienter får fortfarande inte besvara Astmakontrolltest, ACT, erbjuds inte rökavvänjning och får inte patientutbildning eller skriftlig behandlingsplan. Detta är, påpekas det, viktiga och konkreta förbättringsområden för vården.

Nya riktlinjer i år

Regelbunden behandling med inhalationssteroider tillsammans med snabbverkande luftrörsvidgande är det vanligaste behandlingsalternativet hos barn, medan behandling med inhalationssteroider i kombination med både långverkande och snabbverkande luftrörsvidgande är det vanligaste alternativet hos vuxna. Läkemedelsverket publicerade nya behandlingsriktlinjer våren 2023 och vårdens följsamhet till dessa kommer att kunna följas i kommande rapporter.

Årets rapport visar att det fortfarande är en låg andel registreringar av patienter som får behandling med biologiska läkemedel. Eftersom nya biologiska läkemedel introduceras fortlöpande och behandlingen är kostsam påminner man från registrets sida vårdgivarna om vikten av att registrera alla patienter med biologisk behandling för att möjliggöra framtida utvärderingar.

Text Lena Granström Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php