Fortsatt satsning på giftfri vardag

Kemikalieinspektionen överlämnade i början av februari en slutredovisning till regeringen för uppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag. I rapporten redovisas arbetet med handlingsplanen, uppnådda mål och förslag till framtida insatser.

Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen arbetat med en handlingsplan för att minska riskerna med kemikalierna i vardagen. Fokus har legat på att skydda barn och unga eftersom de är mer sårbara än vuxna för påverkan av farliga kemikalier.
Kemikalieinspektionen har ökat tillsynen över farliga ämnen i varor. I över 10 procent av inspekterade varor har förbjudna farliga ämnen upptäckts. De varugrupper som oftast har brister är leksaker, smycken och hemelektronik.
Många av insatserna har handlat om att gå igenom EU-lagstiftningen och se till att den skärps. Sverige tillhör den grupp medlemsländer som lämnat flest förslag på förbud och andra åtgärder mot hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen.

Allergiframkallande ämnen

Kemikalieinspektionen har också arbetat fram förslag till ekonomiska styrmedel som är viktiga komplement till lagstiftningen, till exempel att införa skatt på farliga ämnen i vissa varugrupper. Regeringen har tillsatt en utredning för att analysera den möjligheten. Arbete pågår även med att ta fram kemikaliekrav vid offentlig upphandling.
Kemikalieinspektionen har utökat informationen till allmänheten för att alla ska kunna lära sig mer om risker med farliga ämnen och göra medvetna val i vardagen. Det omfattar bland annat en ny webbplats med information till konsumenter.
–– Jag är nöjd med vad vi hittills har åstadkommit för att minska riskerna och att vi framgångsrikt arbetat på många fronter. Resultatet är bland annat att vi gjort fler inspektioner av farliga kemiska ämnen i varor, arbetat för att utveckla EU-lagstiftningen och ökat det internationella arbetet, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.
Regeringen har redan gett Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag att fortsätta arbetet med en giftfri vardag 2015–2017.
–– Vi behöver särskilda åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen, hormonstörande ämnen och allergiframkallande ämnen, säger Nina Cromnier.