Få landsting satsar på astmavården

Socialstyrelsen har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma och KOL, men endast sex av 20 landsting har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna. Det visar en enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet och Riksförbundet HjärtLung har gjort.

I slutet av november 2015 presenterade Socialstyrelsen nya riktlinjer för astma och KOL. De nya riktlinjerna ska göra det enklare för sjukvården att ge rätt behandling till patienten, de cirka 1,5 miljoner människor som har astma eller KOL ska få en tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll och uppföljning.
Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna i riktlinjerna på kort sikt kommer att innebära ökade kostnader för landstingen, främst på grund av ett ökat antal återbesök och astmautredningar. Att olika yrkesgrupper ska samverka mer än tidigare kommer även det att innebära ökade kostnader för utbildning och nyrekryteringar. På längre sikt bedöms dock rekommendationerna leda till kostnadsbesparingar eftersom man hittar patienterna tidigare. Förbundens enkät visar att endast sex landsting har budgeterat för sådana kostnadsökningar.
– Jag är besviken, 19 av 20 landsting säger sig vilja jobba efter de nya riktlinjerna, men enbart sex landsting har budgeterat för att göra det praktiskt möjligt, säger Ulf Brändström, generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet.

Bäst i södra Sverige
Enligt de nya riktlinjerna ska vården bland annat erbjuda patienterna andningstest och en skriftlig individuell behandlingsplan. Barn med misstänkt astma ska erbjudas en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest, och samverkan mellan olika yrkesgrupper inom vården ska öka, till exempel mellan läkare och allergikonsulent.
Av de 21 tillfrågade landstingen svarade alla utom Värmland. De landsting/regioner som har budgeterat för att införa de nya riktlinjerna är Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland, Kalmar och Västmanland.
Enkäten visar också att få av landstingen har en tidsplan för hur införandet av riktlinjerna ska gå till. De som har en tidsplan är landstingen i Västernorrland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Halland.

Fakta

Tisdagen den 3 maj infaller Världsastmadagen. Dagen är utlyst av WHO och uppmärksammas i länder över hela världen, för att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med astma.
Idag lever med cirka 800 000 svenskar med astma. Samhällskostnaderna beräknas till 8 miljarder kronor per år.

Foto Colourbox