Dubbdäcksförbud även denna vinter

Förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan i Stockholm förra vintern ledde till en halvering av partikelhalterna i luften. Men det var ändå inte tillräckligt för att klara EU:s gränsvärden.

Partiklar i luften som kommer från trafiken är skadliga för människors hälsa. Grova partiklar, upp till 10 mikrometer i diameter, kallat PM 10, härrör från vägdamm och däckslitage och är den storlek som är kopplade till förvärring av astma och andra lungsjukdomar. (Storleksjämförelse: ett hårstrå är 50-70 mikrometer i diameter.)
EU har satt upp gränsvärden för partikelhalten i utomhusluften och miljökvalitetsnormer som säger att dygnsvärdena inte får överskridas mer än 35 gånger per år. På vissa gator i Stockholm visade mätningar att värdena överskreds fler gånger än så och något måste alltså göras för att EU:s miljökvalitetsnormer skulle kunna efterlevas.

Färre bilar

I januari 2010 infördes därför dubbdäcksförbud på en av mest drabbade gatorna, Hornsgatan. Resultatet av förbudet har utvärderats av trafikkontoret.
Utvärderingen visar att dubbdäcksförbudet lett till en stor minskning av biltrafiken på Hornsgatan. Andelen fordon som körde med dubbdäck på gatan minskade också, de var runt 30 procent, jämfört med 40-50 procent på andra gator.
Partikelhalterna var ovanligt låga i hela innerstaden vintern 2010, antagligen beroende på att den var mycket snörik. Så fort det blev barmark uppmättes överskridanden av dygnsvärdena. Den 4 maj överskreds de för 36:e gången, vilket innebär att miljökvalitetsnormen för PM 10 inte klarades under 2010.

Nya däck

Trafikkontoret konstaterar att förbudet måste få större genomslagskraft för att partiklarna ska fås ner till acceptabla nivåer. Ett kraftfullare agerande från polisen och större respekt för förbudet bland bilisterna är en förutsättning för att partikelhalterna ska kunna sänkas. I en enkätundersökning bland trafikanter som kört med dubbdäck på Hornsgatan har 60 procent uppgett att de trotsat eller glömt bort förbudet. Endast ett tiotal böter har delats ut. Dubbdäcksandelen måste ner till fem procent på Hornsgatan för att klara gränsvärdena.
– Vi kommer att fortsätta med kommunikationsinsatser, säger Johanna Salén på trafikkontoret. Andelen fordon med dubbdäck kommer förhoppningsvis att minska i takt med att folk behöver köpa nya vinterdäck och då väljer dubbfritt.

Helt förbjudet

Från och med 1 oktober 2010 finns dubbdäcksförbud även på Odinsgatan-Friggagatan i Göteborg och på Kungsgatan i Uppsala. I många andra länder, till exempel Tyskland och Japan är dubbdäck helt förbjudna.
Regeringen har inför denna vinter öppnat möjligheten att införa dubbdäcksförbud i en zon och inte bara på en enskild gata.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php