Dålig kunskap bland jurister

Kunskapen om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är förfärande låg bland domare och jurister. I en lägesrapport från Handisam framkommer att hela 29 procent av domarna och 44 procent av beredningsjuristerna på domstolarna saknar kännedom om FN-konventionen. Bara 13 av de 22 strategiska myndigheterna har ett återkommande och systematiskt samråd med funktionshindersrörelsen, vilket motsvarar 59 procent. 7 av 22 har haft enstaka möten och påbörjat processerna med samråd.

Folder för patienter
Läkemedel byts ut enligt reglerna för det generiska utbytet för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel – varken patienter eller samhället. Tack vare den generiska konkurrensen och att apoteken byter ut läkemedel frigörs flera miljarder kronor per år. Nu finns en folder för patienter som förklarar detta närmare. Den hittar du på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/utbyte.

Bra ventilation
– bättre skolresultat
Studier visar att bristfällig ventilation och luftkvalitet kan påverka skolprestationer och ge ökade symtom hos personer med astma. Det kan ge ökad frånvaro och svårigheter att vistas i skolan. Professor David Peter Wyon, vid centret för inomhusklimat och energi vid Köpenhamns Tekniska Universitet, har visat att om luftomsättningen i klassrummen ökar skulle även skolprestationerna öka – med upp till 30 procent.

Tablett mot kvalsterallergi
Det danska läkemedelsföretaget företaget ALK redovisar goda resultat från sina fas 3-studier av en ny vaccinationstablett mot kvalsterallergi. Behandlingen minskar symtom och läkemedelsanvändningen hos patienter med rhinit orsakad av kvalster. Sedan tidigare finns en vaccinationstablett mot gräspollenallergi.

Nya dofter ska öka försäljning
Företaget Svenska Marin´s Scandinavia börjat sälja dofter till butiker. Doftteknologin avviker från den gängse, i och med att den bygger på torrluftsteknik och inte är kopplad till fukt. Dofter i butik ökar försäljningen, det är vetenskapligt bevisat. Men hälsorisker och allergier kan bli problem.
– Till skillnad från andra system på marknaden sätter sig inte dessa dofter på hud, hår och kläder. Systemet är från början framtagit för sjukvården, för att väcka minnet hos dementa och alzheimersjuka. I och med att det är utvecklat för sjukhusbruk från början känner vi oss helt trygga, påstår vd Joacim Folkesson.

Rasism kan öka risken för astma
Personer som utsatts för rasism löper större risk att utveckla astma i vuxen ålder. Kopplingen görs av forskare som studerat 38 000 afro-amerikanska kvinnor. Kvinnorna fick lämna information om vardagsrasism som de upplevt. Studien visar att andelen kvinnor som utvecklat astma blev större ju mer rasism kvinnorna upplevt. Forskarna menar att kopplingen mellan rasistiska upplevelser och astma är stress. Mer specifikt handlar det om hur immunsystemet och luftvägarna påverkas.