Badhusprojekt ska ge bättre luft

I ett nytt forskningsprojekt i Örebro ska klorhalten i luften vid äventyrs- och nöjesbad undersökas. Syftet är att få fram ett gränsvärde för trikloramin och att på sikt förbättra arbetsmiljön för badhuspersonalen.

I alla simbassänger tillsätts klor för att förhindra mikrobiell tillväxt och smittspridning, det är helt enkelt en nödvändighet för att hålla vattnet rent. Men när föroreningar från människor, som svett, smuts och urin, möter kloret bildas biprodukter som kan orsaka hälsobesvär, framför allt för de som arbetar i badhuset.

Nytt projekt

Trikloramin är ett exempel på ett sådant ämne och som idag saknar hygieniskt gränsvärde i luft. Det är bland annat det som Jessica Westerlund, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro, nu ska titta på i det kommande projektet.
Tidigare studier har handlat om motionsbassänger och rehabiliteringsbad men här kommer fokus vara på äventyrsbaden där det finns mycket rutschkanor, vågmaskiner och bubbelpooler.

Flyktiga ämnen

Förutom att mäta badhuspersonalens hälsa och exponering för trikloramin, ska Jessica Westerlund titta på hur flyktiga ämnen frigörs från vattnet och rör sig ut i luften. Stationära mätinstrument ska placeras ut i badhusen och förhoppningen är att kunna se var någonstans som trikloraminhalten är som högst.
– Är det i samband med att vågmaskinen används då många människor är i rörelse? Eller är halterna höga vid bubbelpooler eller rutschkanor? säger Jessica Westerlund i en artikel från Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Irriterade luftvägar

Enligt Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning (2015:16) har tidigare studier visat att det hos badhuspersonal finns en ökad förekomst av irritation på ögon och övre luftvägar. Dessutom riskerar personal som redan har astma att få förvärrade symtom.
Mätningarna startar i början av 2019 och studien kommer pågå under två år. Mätdata från 60 personer från ett tiotal olika badhus kommer att ingå. Vilka äventyrs- och nöjesbad som kommer att delta är i dagsläget inte klart, men intresset att vara med är enligt Jessica Westerlund stort.

Källa: Arbets- och miljömedicin, Örebro.

Text Louise Cederlöf Foto Dreamstime