Viktigt informera om biverkningar

Astmamedicinen montelukast kan vara effektiv mot astma hos en del barn. Samtidigt kan den i vissa fall också ge obehagliga biverkningar.
– Läkare måste informera föräldrarna om detta och även utvärdera hur medicinen fungerar, säger överläkaren Anders Lindfors.

Montelukast är en inflammationsdämpande medicin som skrivs ut till barn och även vuxna som behöver ett komplement i sin astmabehandling. Den verkar genom att den hämmar så kallade cysteinylinnehållande leukotriener som utsöndras i luftvägarna vid astma och som gör att luftrören svullnar och drar ihop sig.
Riktigt små barn med förkylningsastma kan ibland få montelukast istället för kortisoninhalationer.
– För de minsta barnen går montelukast att ta i form av granulat, alltså i pulverform, eller tabletter. Det gör att den kan vara lättare att få i sig jämfört med inhalationssteroider, eftersom vissa barn kan ha svårt med inhalationstekniken, säger Anders Lindfors, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och specialist i barn- och ungdomsallergologi.
Hans erfarenhet från att ha träffat många barn med astma och förkylningsastma är att det tycks finnas en del barn där läkemedlet har en väldigt bra effekt, medan effekten hos andra är knappt märkbar.

Få studier på barn

Samtidigt är kunskapen om läkemedlet ganska begränsad. Studierna är få, särskilt när det kommer till långtidseffekter, och framför allt gjorda på vuxna och barn över 12 år. Läkemedelsverket skriver i sin säkerhetsvärdering att förekomsten av biverkningar hittills varit låg, men att erfarenheterna när det gäller barn är mycket begränsade.
Vad handlar det då om för biverkningar? I Fass, läkemedelsindustrins sammanställning av läkemedelsfakta, listas övre luftvägsinfektion, diarré och kräkningar, onormala leverfunktionsvärden, hudutslag och feber som mycket vanliga eller vanliga biverkningar.
Men läkemedlet kan även ha en del allvarligare biverkningar. Här listas till exempel beteende- och humörförändringar, mardrömmar, irritationsbenägenhet, ångest, upprördhet, aggressivt beteende och depression som ”mindre vanliga”, vilket innebär att de beräknas förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

Läkare bekräftar

Det är också den här typen av biverkningar som diskuterats mycket i föräldragrupper på nätet, där en del föräldrar inte upplevt några biverkningar alls medan andra uppger att deras barn haft mycket jobbiga erfarenheter av läkemedlet i form av just aggressivitet, hyperaktivitet och personlighetsförändring.
Och att de förekommer bekräftas av flera barnallergologer som Allergia pratat med.
– Två av de vanligaste biverkningarna hos barn är magont eller magproblem i form av exempelvis lös mage samt även huvudvärk, något som kan vara lite knepigt att upptäcka hos små barn. Sedan finns det de andra, lite mer luriga biverkningarna med mycket mardrömmar, oro och barn som vaknar på nätterna. Jag har också stött på patienter som blivit humörpåverkade, aggressiva och lite deprimerade. Det är inte jättevanligt, men det förekommer ändå hos en inte så liten grupp barn, säger Anders Lindfors.
Dessutom finns några ännu allvarligare biverkningar beskrivna när det gäller vuxna och ungdomar över 15 år, som kärlinflammation, leverinflammation och självmordstankar, men det handlar om mycket sällsynta biverkningar.

Måste bevakas

Samtidigt måste man komma ihåg att de flesta läkemedel har någon form av biverkningar, poängterar Anders Lindfors. Till exempel kan även kortison och luftrörsvidgande i höga doser ge hyperaktiva barn. Därför är det väldigt viktigt att läkare som sätter in ett nytt läkemedel bevakar både effekten och biverkningarna av det, menar han.
– Montelukast är ett säkert läkemedel, som kan vara väldigt effektivt för en del. Men eftersom runt 10 procent får problem med magont och huvudvärk, och en mindre del får psykiska besvär måste föräldrar informeras om detta redan när medicinen skrivs ut, så att de är medvetna om att barnet kan börja må annorlunda.
Läkare måste även utvärdera medicinen i samråd med föräldrarna, både för att ha koll på eventuella biverkningar och för att se om den överhuvudtaget haft någon effekt.
– Annars får man prova alternativ behandling. I de fall medicinen haft bra effekt men misstänkta biverkningar kan man prova att utesluta den under en period, för att sedan sätta in den igen och se om biverkningarna återkommer.
Vid besvärliga biverkningar bör medicinen sättas ut helt medan det i vissa fall kan fungera att barnet tar den under perioder när astman är som värst, menar han.

Flera föräldrar uppger att deras barns läkare varken berättat eller känt till att biverkningar av den här typen förekommer. Varför är det så, tror du?
– Jag tror tyvärr att det är sant. Kanske beror det på att den här sortens biverkningar inte hade rapporterats in när medicinen kom. I dag känner nog de flesta allergispecialister till sambandet, men även allmänläkare använder medicinen och de kan ha mycket att hålla reda på. Men det är så klart viktigt att det blir kunskapsspridning kring det.

Prova en månad

Han får medhåll från Maria Ingemansson, även hon barnallergolog och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
– Även om personlighetsförändring och aggressivitet är ovanliga biverkningar kan de vara väldigt obehagliga för både barnet och föräldrarna. Ibland kommer de först efter tag och kan då vara svåra att koppla samman med just montelukast. Jag brukar därför alltid nämna för föräldrarna att om barnet blir annorlunda i humöret kan man prova att ta bort läkemedlet under några veckor och sedan prova att sätta in det igen.
Ungefär en månad är en lämplig provperiod för att se om behandlingen ens har effekt, menar hon.
– Sedan tycker jag att det är jätteviktigt att informera den ansvariga läkaren om misstänkta biverkningar. Om det är en sällsynt biverkan som återkommer även efter ett uppehåll ska vi läkare rapportera in det till Läkemedelsverket.

Viktigt med dialog

Även Maria Ingemansson menar att läkemedlet ska plockas bort om barnet reagerar med svårare besvär som till exempel kraftig huvudvärk, astma eller aggressivitet. Men om det har en effekt och biverkningen är lindrig kan det vara värt att fortsätta.
– En familj jag träffade tyckte att det gav en fantastisk effekt trots att barnet reagerade med lindriga hudutslag, så de försökte att ge montelukast varannan dag.
En del föräldrar som deltagit i nätdiskussionerna om montelukast rapporterar att deras barn fått lindrigare biverkningar av läkemedlet när det kommer från andra tillverkare och under ett annat namn, trots samma verksamma ämne.
Både Anders Lindfors och Maria Ingemansson har svårt att se att det skulle finnas några avgörande skillnader mellan olika märken, mer än att tilläggsämnen kan skilja sig åt.
– Det kan till exempel handla om små mängder laktos vilket skulle kunna påverka den som extremt känslig mot laktos, men det är ovanligt i Sverige. Man får ta det i samråd med föräldrarna om de upplever att ett specifikt läkemedel fungerar väldigt mycket bättre, säger Anders Lindfors.
En del kan även uppleva att det fungerar bättre mot mardrömmar, sömnsvårigheter och ibland hyperaktivitet att ge medicinen på morgonen än på kvällen – och även det går bra.
– Det viktiga är att ha en dialog med barnets läkare så att användandet av medicinen följs upp, säger Maria Ingemansson.

FAKTA

  • Montelukast är ett läkemedel som kan användas regelbundet vid ihållande och återkommande astma men ska inte användas tillfälligt vid akut astma, enligt Svenska barnallergisektionens riktlinjer.
  • Läkemedlet finns under flera olika namn från olika tillverkare, till exempel Montelukast Accord, Montelukast Sandoz och Singulair.
  • Information om viktiga biverkningar ska lämnas vid start. Uppföljning av behandlingseffekt och eventuella biverkningar ska göras av behandlande läkare efter någon månad. Tidigare kontakt vid problem.

Källa: Svenska barnallergisektionen, Anders Lindfors.

Text Zandra Zernell

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php