Ventilera mera

Vi tillbringar 90 procent eller mer av tiden inomhus och i regel är luften sämre inne än ute. Utomhusluftens föroreningar och pollen kommer in genom ventilationssystemen och skadliga ämnen avges från byggnadsmaterial och inredning. Fukt i kombination med dålig ventilation kan också påverka hälsan negativt.

Ventilationens uppgift är att byta ut förorenad luft och fukt inomhus mot ny och torrare luft utifrån. I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum. Det brukar uttryckas som en omsättning per timme, eller 1 oms/h.
Tilluftsdon är de ventiler där luften ska komma in. De finns ofta ovanför eller under fönster i sovrum och vardagsrum. Frånluftsdon ska finnas i kök, toalett, badrum, tvättstuga och andra våtrum varifrån luften ska ventileras ut.
Du kan kontrollera frånluftsflödet genom att sätta en bit papper på donet. Pappret bör sitta kvar av kraften i utsuget.
Om man behöver vädra ofta för att luften ska kännas bra fungerar inte ventilationen och måste åtgärdas. Vanliga tecken på fel i ventilationssystemet är fukt på fönstrens insida och dålig lukt.

Vilken typ har du?
Det finns i huvudsak fyra olika system för ventilation:
Självdragssystem. Luften ska strömma in genom tilluftsventiler, vädringsfönster och/eller otätheter i byggnaden. Luften ska passera ut via frånluftsventiler i toalett- och badrum, kök samt tvättstuga.
Fläktstyrd frånluft. Luften sugs ut med fläkt i kök och/eller toalett- och badrum samt tvättstuga. Tilluft kommer på samma sätt som i ett hus med självdragsventilation.
Fläktstyrd från- och tilluft. Såväl tilluft som frånluft styrs av fläktar.
Fläktstyrd från- och tilluft med värmeväxling. Är likvärdigt med fläktstyrd från- och tilluft med den skillnaden att värme från frånluften återvinns.

Det här kan du göra själv för att förbättra ventilationen
–    Se till att till- och frånluftsventilerna är öppna.
–    Rengör både från- och tilluftsdonen regelbundet.
–    Se till att få lättfattliga brukar- och skötselinstruktioner som gäller din ventilationsanläggning (vid fläktstyrd ventilation).
–    Ta bort eventuella tätningslister i fönstrens överkant. Gäller inte i hus som har fläktstyrd från- och tilluft.
–    Installera fler tilluftsdon. Se till att de blir lämpligt placerade och utförda. Anlita eventuellt fackman som kan hjälpa dig.
–    Om du har fläktstyrd från- och tilluftssystem, med eller utan värmeväxlare, bör du vara extra noga med regelbunden rengöring av kanalerna. Byt filter regelbundet, gärna en gång i kvartalet, extra viktigt efter pollensäsongen i början av hösten.
–    Om du har fläktstyrd från- och tilluftssystem, med värmeväxlare måste du också kontrollera att värmeväxlaren fungerar och att förorenad luft inte tillförs tilluften. Kontakta fackman om du inte själv är kunnig.
–    Installera gärna finfilter i tilluftsdonen, om ventilationssystemet klarar det. Det är särskilt viktigt i ventilationssystem med mekanisk tilluft.

Luftrenare ersätter inte
Fukt som inte ventileras bort kan orsaka mögel, göra att föroreningar lättare avges från byggnads- och inredningsmaterial och öka risken för tillväxt av kvalster. Låt en fackman göra en fuktmätning för att kontrollera om det finns en fuktskada och låt i så fall omedelbart åtgärda den.
Luftrenare kan ibland förbättra luften för en känslig person. De kan till exempel vara en hjälp under pollensäsongen. Luftrenare tillför inte ren luft utan renar bara den luft som finns i rummet från vissa partiklar. Man kan alltså inte dra ner på ventilationskraven för att man har en luftrenare.

Källa: Nya Klokboken – Handboken för dig som bygger, förvaltar och bor, utgiven av Astma- och Allergiförbundet.
Mer lästips:
Byggdoktor.com: webbsida med sakkunniga på utredning av fuktproblem.
Svenskventilation.se: webbsida för ventilationsbranschen.
Folkhalsomyndigheten.se: myndighet som ger ut råd om bland annat ventilation i befintliga bostäder (sök på ventilation).

Text Lena Granström Foto Colourbox