Vem bryr sig om barnens inomhusmiljö?

I en utvärdering av arbetet med nationella miljömål konstaterar Boverket att delmålet om god inomhusmiljö blir mycket svårt att nå i tid till 2020. Några av orsakerna till det menar Boverkets är att kartläggningen av problemen går långsamt och att incitamenten att åtgärda inte upplevs som tillräckligt starka trots att dålig inomhusmiljö är ett utbrett hälsoproblem. Enligt en nationell kartläggning rapporterar 18% av den vuxna befolkningen (1,2 miljoner personer) besvär av inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetet. Astma- och Allergiförbundet får regelbundet in rapporter från medlemmar med allergi och annan överkänslighet som drabbas särskilt svårt av den bristfälliga skolmiljön.

Kommunerna som har ansvaret för skolbyggnaderna saknar ofta resurser för åtgärder. Det kan i vissa fall ta lång tid innan innemiljöproblem som ger hälsobesvär åtgärdas. En kartläggning av inomhusmiljön i 131 skolor och förskolor i landet visade att 80% av de undersökta byggnaderna hade någon form av fuktproblem och 2 av 3 undersökta byggnader hade någon aspekt som ger sämre förutsättningar för god luftkvalitet.
Studier utförda i skolmiljö visar att högre halter koldioxid, som ett mått på ventilationen, ökar sjukfrånvaron. Svenska studier visar också att förbättrad ventilation kan minska frekvensen av astmasymtom som är relaterade till skolan.
För att komma tillrätta med problemen föreslår Astma- och Allergiförbundet att regeringen inför ett statligt investeringsbidrag till kommuner för åtgärder av innemiljöproblem i skolor och förskolor.

Text Ingalill Bjöörn