Tandställning minskar risken för nickelallergi

Trots att tandställningar innehåller nickel ökar de inte risken för kontaktallergi hos ungdomar. Tvärtom verkar tandreglering som påbörjas före piercing snarare minska allergirisken, konstaterar Ronny Fors i den avhandling han lagt fram vid Umeå universitet.

Nickel är det ämne som har störst betydelse för utveckling av kontaktallergier, både hos ungdomar och vuxna. Begränsningar i metallens användning är fastlagda i EU:s nickeldirektiv.
En stor andel unga exponeras för nickel i de metallegeringar som ingår i tandställningar av olika slag. Mot bakgrund av allergier efter piercing finns en oro för allergier på grund av sådan behandling, men avhandlingen visar ingen ökad risk för nickelallergi hos ungdomar med tandställning trots att de uppenbarligen har exponerats för nickel via munhålan. Tidig behandling med tandställning, som påbörjas före piercing, verkar snarare minska risken för nickelallergi.

Utvecklar tolerans

Graden av minskad risk har samband med den beräknade mängden nickel som frisatts från apparaturen och med behandlingstidens längd. Förklaringen ligger troligen i att immunsystemets tolerans för metallen utvecklas genom tidig tillförsel av nickel via munhålan.
Avhandlingens resultat bygger på en tvärsnittsstudie med svenska skolungdomar, där cirka 6000 skolelever i Umeå och Örebro besvarade en enkät med frågor om livsstil och tidigare exponering för nickel. Dessutom testades nära 4 500 för nickelallergi med epikutantest (lapptest). Exponering för tandställning bekräftades med tandvårdsjournaler och förekomsten av nickel i tandbeläggningar (plack) och saliv undersöktes kliniskt.

Tatueringar och piercing

Nickel kunde påvisas i högre mängd i dentalt plack hos ungdomar med tandställning jämfört en kontrollgrupp utan sådan. En högre andel flickor än pojkar, 13,3 procent mot 2,5 procent, visade positivt test för nickelallergi.
Fler flickor än pojkar rapporterade piercing, vegetarisk eller vegankost samt rökning. Dubbelt så många flickor som pojkar rapporterade att de hade minst en tatuering, vilket antyder ett ändrat könsmönster på det området. Det finns ett starkt samband mellan livsstil och nickelallergi, men trots förändringar i livsstil bland ungdomar kan ingen större motsvarande förändring noteras i andelen nickelallergi jämfört med äldre svenska data.