Svalan ska göra valet lättare

Det började med att medlemmarna ville ha hjälp att hitta tvättmedel som inte gav upphov till allergiska problem. Nästan fyrtio år efter att arbetet startade kan en mängd produkter – allt från målarfärg och skönhetsprodukter till sängar och dammsugare – få förbundets svalanmärkning.

Astma- och Allergiförbundets arbete med produktrekommendationer påbörjades redan vid mitten av 1970-talet, då de första rekommenderade produkterna var tvätt- och sköljmedel utan parfym.
_- Ett långt och mödosamt arbete har gjort att vi nu kan rekommendera dammsugare, tvättmaskiner, sängar, golv, ja till och med målarfärger! Framöver skulle jag gärna se att vi hade kriterier för boende, till exempel på hotell och vandrarhem. Många försök har gjorts men det är ett komplicerat område, säger Jan-Olof Jonson, ordförande i Astma- och Allergiförbundets granskningsråd, som ansvarar för arbetet med märkningen.
_- Granskningsrådet, som består av specialister inom medicin, kemi och teknik samt representanter från förbundet, är den grupp som arbetar med rekommendationerna. Syftet med märkningen är främst att hjälpa och vägleda människor i valet av produkter, men också att påverka marknaden.
Enligt Jan Olson, handläggare på Astma- och Allergiförbundet jobbar de kontinuerligt med att utveckla inom de befintliga kategorierna.
_- Det pågår ständigt arbete med att se nya produktområden. Vi kan inte känna oss nöjda förrän vi har en produkt i varje produktområde, säger Jan Olson. Ändå är det från producenterna initiativet till märkning av en produkt kommer. Förbundet har ingen utåtriktad verksamhet kring märkningen.
_¬Vi har alltså sett en intressant utveckling. Från början var det Astma- och Allergiförbundet som tog initiativet. Numera tar allt fler producenter kontakt med förbundet och ber om att få bli rekommenderade, bekräftar Granskningsrådets ordförande Jan-Olof Jonson.

Tre grundkriterier._Trots att produktområdena ökat är den allra största gruppen fortfarande kemisk- tekniska produkter, till exempel tvätt- och sköljmedel, tvål och schampo. Det är också det produktområde som Astma- och Allergiförbundet får flest frågor om från såväl medlemmar som allmänhet. Även målarfärger räknas in i den gruppen.
_För att en produkt ska kunna rekommenderas av förbundet krävs det bland annat att den uppfyller de tre grundkriterierna, det vill säga att den är fri från allergen, parfym och andra irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Finns det minsta osäkerhet tillämpar Granskningsrådet ”försiktighetsprincipen”.
Principen innebär att rådet avstår från att rekommendera produkten om det finns några som helst tveksamheter runt dess innehåll eller egenskaper. _Trots de hårda villkoren för att få använda märkningen kan man aldrig garantera att produkterna inte ger upphov till reaktioner, eftersom en del människor kan vara så känsliga att de reagerar i alla fall, men Astma- och Allergiförbundets rekommendation är tänkt som en vägledning och hjälp att hitta produkter som är bra ut allergisynpunkt.

_Inga irriterande ämnen. Många människor är doftöverkänsliga, och reagerar med till exempel hosta, snuva, andningsproblem och irritation i näsan och ögonen av parfymer, cigarettrök och många andra luftföroreningar. Hos vissa är problemen så stora att de kan klassas som funktionshinder. Därför kräver Astma- och Allergiförbundet att produkterna ska vara parfymfria. Utöver det får produkterna inte heller innehålla några kända allergen, det vill säga ämnen som kan ge allergiska reaktioner.
Det finns ungefär 4000 kemiskt framställda eller naturligt förekommande ämnen som betraktas som kontaktallergen. De här ämnena kan, när de kommer i kontakt med huden, framkalla eksem. Dit hör till exempel metallen nickel, konserveringsmedel och gummiämnen.
Det finns också andra ämnen som kan leda till allvarligare allergiska reaktioner. Det som kan ge denna typ av reaktion är vanligen ämnen från naturen, till exempel pollen, mögel, växtsafter och nötter, bönor._ Svalanmärkningen kräver också att produkterna är fria från ämnen som kan vara irriterande för huden, eller kan ge irritation i luftvägarna utlösa astma, ge hosta och snuva. Därför har Astma- och Allergiförbundet till exempel också satt en gräns för mängden kemikalier i gasform som kommer från målarfärg. Rekommendationen förutsätter dock att målarfärgen har torkat 14 dagar.

Olika kriterier. De tre grundkriterierna i märkningen: att den är fri från allergen, parfym och andra irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall, gäller för alla produkter. Men en mängd olika produktgrupper har tillkommit sedan Astma- och Allergiförbundet började sitt arbete.
Därför har förbundet fått utarbeta fler kriterier- delvis för att tjäna som underlag vid Granskningsrådets bedömningar, men också som en uppmaning till fabrikanterna att utveckla sina produkter så att de bättre klarar även känsliga personers behov.
En av de produktgrupper som lagts till är kuddar och täcken. _Undersökningar har visat att tygets täthet påverkar hur lätt kvalster tar sig in i kuddens eller täckets fyllnadsmaterial. Eftersom kvalster förorsakar en tredjedel av all allergisk astma och allergisk ”året runt-snuva”, är det viktigt att ge kvalstren en försämrad miljö att förökas i.
För att få en rekommendation behöver tyget uppfylla en viss täthet, men också vara ofärgat.

Tvätta och städa. Två andra produktgrupper som gett upphov till många frågor till förbundet är dammsugare och tvättmaskiner. Där är de viktigaste frågorna i hur hög grad de tar bort kvalster och hur effektivt de gör rent. För tvättmaskiner är ett av kriterierna också att ytorna i maskinen ska vara fria från nickel och andra allergen. Det ställs också till exempel krav på tvätteffekten, centrifugeringen och sköljeffekten.
Även för dammsugare finns det krav på att ytorna på produkten inte får ge ifrån sig nickel. Man har också fastställt kriterier för hur bytet av dammsugarpåsar och filter ska gå till, för att minska risken för exponering av damm. För att de produkterna ska få svalanmärkning krävs också att bullernivån inte överstiger en viss nivå.
_För att ett företag ska kunna få märka sina produkter med svalan bedömer först Granskningsrådet om produkten uppfyller alla kraven för märkning. Det slutliga beslutet om märkningen tas sedan av Astma- och Allergiförbundets styrelse. På Astma- och Allergiförbundets hemsida finns en fullständig lista över alla svalanmärkta produkter.

Text Susannah Elers