Stöd för tidiga insatser vid sjukfrånvaro

Regeringen har infört ett nytt statligt stöd för tidiga insatser vid sjukfrånvaro.

Stödet trädde i kraft vid årsskiftet och innebär att staten bidrar till vissa kostnader hos företagshälsovården för läkarbesök, medicinska undersökningar och andra åtgärder för att underlätta återgång i arbete.
– Stödet behövs för att stimulera tidiga insatser, en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron, förbättra arbetsförmågan och förebygga ohälsa. I många fall är sjukfrånvaro i sig sjukdomsalstrande, säger Lars Hjalmarsson, vd för Föreningen Svensk Företagshälsovård.

Arbetsgivarna måste satsa

En förutsättning för att staten ska betala ut bidrag till företagshälsovården är att arbetsgivarna svarar för en minst lika stor insats. Anordnaren av företagshälsovård måste också vara godkänd av Försäkringskassan.
– Stödet är litet men välriktat. Det är nu viktigt att arbetsgivarna också satsar på dessa tidiga insatser vid sjukdom och när arbetsförmågan sviktar hos anställda. Om anställda i större utsträckning kan gå till företagshälsovård i ett tidigt skede vid sjukdom kan man också snabbare återfå arbetsförmågan och komma tillbaka i arbete, säger Lars Hjalmarsson.

Totalt satsar regeringen 550 miljoner på detta stöd för tidiga insatser vid sjukfrånvaro.
Det statliga stödet innebär i korthet följande:

  • Läkarbesök vid företagshälsovården som innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga subventioneras med högst 350 kronor per läkarbesök.
  • Staten kommer att svara för merparten av kostnaderna för medicinsk service, såsom röntgen och laboratorieanalyser i samband med läkarbesöket.
  • Insatser och bedömningar under de första 45 sjukdagarna som görs för att underlätta den anställdas återgång i arbete subventioneras med högst 4 500 kronor.
  • Ett mindre generellt grundbidrag utgår, som syftar till att underlätta tidiga kontakter mellan anställda som blir sjuka och företagshälsovården.
  • Tydligare kompetenskrav ställs på företagshälsovård. För att bli godkänd enligt det nya systemet ska företagshälsovården dels ha kunskap om förhållandena på den anställdes arbetsplats och dels kompetens inom arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap, medicin, rehabilitering och teknik.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php