Receptorer i cellerna överreagerar

Över sex procent av befolkningen lider av doft- och kemikalieöverkänslighet, en västerländsk livsstilssjukdom som tycks orsaka allt större problem. Orsaken till sjukdomen är inte känd, men kartläggningen och förståelsen av ett helt nyupptäckt system för känselsinnet, kan förhoppningsvis leda fram till helt nya behandlingsmöjligheter.

Eva Millqvist är forskare och allergolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon är en av Sveriges främsta experter när det gäller doft- och kemikalieöverkänslighet i luftvägarna, eller som det vetenskapligt heter: ”sensorisk hyperreaktivitet”.
Länge har forskare famlat i mörkret när det gäller att förstå och förklara varför vissa människor reagerar så starkt på vissa ämnen och kemikalier som parfymer, tvättmedel, doftljus, spolarvätska, avgaser och rengöringsmedel.
– Vi vet att problemen ökar med ålder. Bland tonåringar är det cirka en procent som drabbas, jämfört med 6,3 procent hos den vuxna befolkningen. Men vad det är som gör att problemen ökar i tjugoårsåldern kan vi inte säkert säga idag. Vi vet också att sjuttio procent är kvinnor. En hypotes är att det sensoriska nervsystemet kan vara känsligare hos kvinnor, säger Eva Millqvist.

Vår förhoppning är att vi ska få svar

TRP-receptorer

Just känselsinnet är för närvarande ett hett forskningsområde för flera forskargrupper världen över. För några år sedan upptäcktes en specifik familj av receptorer (mottagare på celler som har till uppgift att fånga och skicka vidare signaler (retningar). Dessa så kallade TRP-receptorer finns i de flesta av kroppens organ, inklusive hud och luftvägar, och många av dem tycks vara kopplade till våra känselsinnen.

Receptorerna är avgörande för om vi ska kunna uppleva smärta, beröring, temperatur (kyla och värme) och även osmotiska förhållanden som fuktig och torr luft.
– Vi har intresserat oss för en liten undergrupp i den här receptorfamiljen som kallas termo-receptorer och som alla reagerar i någon form på olika temperaturer, men även på en rad andra sinnesintryck. De finns bland annat i ögonen, munnen, luftvägarnas slemhinnor och ända ut i alveolerna i lungorna. Vår hypotes är att hos personer med doft- och kemikalieöverkänslighet i luftvägarna är de här receptorerna mer aktiva, vilket innebär att de reagerar vid lägre trösklar än normalt, säger Eva Millqvist.

Dofter

De flesta som utsätts för till exempel ammoniak rycker till och kan känna att det sticker till i näsan. Men har man en doft- och kemikalieöverkänslighet tycks TRP-receptorerna som vanligtvis bara aktiveras vid starka dofter börja signalera även vid svaga dofter av exempelvis parfymer eller kemikalier.
För den som är drabbad kan det vara en högst obehaglig upplevelse. Vissa beskriver det som att andas med femkilos vikter på lungorna eller att ett lock slår igen i luftrören.

Hoppas få svar

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår nu en studie där man närmare vill undersöka om det finns en rubbning i receptorbalansen hos doft- och kemikalieöverkänsliga. I studien ingår 25 patienter och 25 friska kontrollpersoner som får lämna slemhinneprover (biopsier) från näsan.
– Vår förhoppning är att vi ska få svar på vad orsaken till besvären är, det skulle ge oss direkta bevis och då har vi kommit en bra bit på väg, säger Eva Millqvist.
Spännande studier pågår i bland annat England där forskare försöker blockera de TRP-receptorer som är kopplade till smärta. Olika substanser testas för att på sikt kunna utveckla ett läkemedel som kan hjälpa personer med svår smärtproblematik.

Entusiastisk

Eva Millqvist är entusiastisk. Om forskarna lyckas och får sin substans registrerad hos en läkemedelsmyndighet, då ser hon stora möjligheter att använda samma vetenskapliga princip för att försöka blockera de receptorer som är engagerade vid doft- och kemikalieöverkänslighet.
– Vi följer den här forskningen med stort intresse, kunskapen och kartläggningen av TRP-receptorerna är av väldigt stor betydelse, säger Eva Millqvist.

I dagsläget finns ingen botande behandling. Men det har visat sig att avslappnings- och andningstekniker, men också mentala strategier för att bättre kunna hantera sin sjukdom, kan lindra problemen. En sjukgymnast vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska nu vetenskaplig studera vilken effekt andningsgymnastik och avslappning har för personer med doft- och kemikalieöverkänslighet.
– När man blir stressad av att inte få luft, blir andningen snabbare och besvären ännu jobbigare. Då är det lätt att det låser sig och man kan få en spänning i andningsmuskulaturen. Vi har sett att många tycks få hjälp av att lära sig andnings- och avslappningstekniker, säger Eva Millqvist.

 

Fakta: Doft och kemikalieöverkänslighet

Reaktionerna på doft- och kemikalieöverkänslighet liknar på många sätt de besvär som uppkommer vid astma och allergi. Men det är två olika sjukdomar och vanlig astma- och allergimedicinering är till ingen eller liten nytta för en person med doftöverkänslighet.

Det är inte bara kemikalier som rengöringsmedel, rök, avgaser eller parfymerade produkter som utlöser besvären, även naturliga dofter från blommor och träd kan starta reaktioner. Även ansträngning och kyla kan påverka besvären.

Vad som orsakar problem som tryck och smärta i bröstet, hosta, rinnande ögon och näsa, hudreaktioner, migrän och andningssvårigheter är fortfarande okänt. En teori är att det kan bero på en överkänslighet i de sensoriska nerverna i luftvägarna. Det är inte luktsinnet som reagerar utan det kemiska sinnet, samma sinne som reagerar när vi skär lök eller luktar på ammoniak.

Det har länge saknats tester för diagnostik. Numera använder man inom sjukvården ett så kallat capsaicintest för att ställa diagnos. Capsaicin är ett ämne i chilipeppar som doft- och kemikalieöverkänsliga visat sig reagera häftigt på. När de får andas in noggrant uppmätta mängder capsaicinpulver som lösts upp i koksalt, utlöses tydliga symtom. Forskning visar att doftöverkänsliga reagerar häftigt på capsaicin jämfört med friska personer och även i jämförelse med astmatiker.

Text Eva Nordin

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php