Projekt vill LAGA skolan

Alla skolbarn har rätt att delta i undervisningen på lika villkor. Den som har astma, allergi eller glutenintolerans känner sig dock ofta utanför. Samtidigt är kunskapen om dessa diagnoser ofta låg. Detta vill projektet LAGA ändra på.

Många elever med astma, glutenintolerans (celiaki) eller allergi upplever att de blir diskriminerade eller känner oro i skolan. Det är också känt att sjukfrånvaron är högre bland dessa barn och att deras skolresultat ofta påverkas negativt.
Det är sällan någon som frågar barnen själva om deras upplevelser. Nu har Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet gjort det inom ramen för det treåriga projektet LAGA. LAGA står för Laktos, Astma, Gluten och Allergi.
– 2013 kom Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola”, som visade på brister i skolornas inomhusmiljö och kunskaper om allergiska sjukdomar. Eftersom skolfrågan har stort stöd bland medlemmarna i de två förbunden drog vi igång projektet LAGA hösten 2014 med stöd från Arvsfonden, säger projektledare Emma Grönlund.

Nytt metodmaterial

En viktig utgångspunkt för projektet är att inkludera skoleleverna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att lyfta fram deras erfarenheter. I ett första steg valdes två modellskolor ut för projektet, där en kartläggning av skolmiljön gjordes genom enkäter och intervjuer. Utifrån detta har ett metodmaterial bestående av tre delar tagits fram: en elevanpassad allergirond, informationsmaterial med tips och råd till lärare, elever och föräldrar samt ett pedagogiskt material, bland annat ett spel.
– Vår allergirond utgår från Astma- och Allergiförbundets rond. Skillnaden är att det är eleverna som svarar och att frågorna är förenklade. På så sätt får skolledningen en generell bild av hur eleverna upplever sin skolmiljö.
– Genom spelet kan alla elever testa hur det är att ha astma, allergi eller celiaki, så att de bättre förstår sina klasskompisars situation. Eleverna får uppleva situationer som kan göra dem frustrerade och arga, men som också innebär aha-upplevelser, fortsätter Emma Grönlund.

Slutkonferens

I projektets modellskolor har det redan gjorts en del för att förbättra skolmiljön. Det handlar till exempel om enkla saker som att ta bort vissa växter eller att städa bättre, men också större åtgärder som att se över hur specialkost serveras eller att uppdatera handlingsplaner. Nästa steg blir att involvera fler skolor och få dem att ta del av projektets material och kunskap. Ett avstamp för detta sker nu.
– Den 8 september har vi slutkonferens med ett hundratal medverkande i Stockholm. Då lanseras allt material på webbplatsen tillgängligskola.nu, som kommer fungera som en svarsbank och ett verktyg där allt metodmaterial kan laddas ner.

Fråga eleverna

Emma Grönlund säger att projektet inneburit ett positivt internt lyft i skolfrågan hos de två förbunden, vars medlemmar känner sig hörda och engagerade. Även om själva projektet nu avslutas, hoppas hon att det kommer bidra till samma lyft ute i landets skolor.
– Vi vill göra skolan säker och tillgänglig för alla barn, som har rätt att vara med på all undervisning. Skolan är skyldig att vidta de åtgärder som krävs, men samtidigt ska det vara enkelt att göra skolmiljön bättre. Vi hoppas att LAGA-projektet skapar samtal mellan skola, elever och föräldrar, med vårt material som stöd. Men framför allt vill vi göra de berörda barnens röster hörda och ta tillvara deras erfarenheter. För det är som en av Unga Allergikers medlemmar säger: ”Fråga oss! Vi är experter och hjälper gärna till!”

Text Niclas Samuelsson Foto Dreamstime

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php