Inspektörer utbildas om fukt och mögel

Under hösten håller Folkhälsomyndigheten en rad seminarier runt om i landet i ämnet fukt och mögel. Syftet är att öka kunskapen hos miljönämnderna i deras tillsynsarbete.

I den senaste Miljöhälsorapporten från Folkhälsomyndigheten, som är gjord tillsammans med Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet, uppgav 20 procent av befolkningen att de har hälsobesvär av sin inomhusmiljö. Särskilt känsliga är människor med astma och allergi, men även de utan allergisjukdom kan få negativa hälsoeffekter av fukt och mögel.
Folkhälsomyndigheten, vars uppgift bland annat är att vägleda kommuner och länsstyrelser i frågor som rör hälsoskydd och inomhusmiljö, håller under hösten en seminarieserie om fukt- och mögelskador på fem platser runt om i landet. Målgruppen är miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Stärka kommunernas kunskap

Redan 2015 framkom det i en enkät att de som arbetar med dessa frågor vill ha mer stöd och kunskap just när det gäller tillsynen av fukt och mögel i bostäder och allmänna lokaler. Förutom tillsynsvägledning kommer man under seminarierna att prata om sanering av fukt och mögel, men även juridiken kring frågorna.
– Tillsynsmyndigheterna har gett uttryck för att området är svårt och det finns därför ett behov av fördjupad kunskap om fukt och mikroorganismer i inomhusmiljöer samt kunskap om hur man ska hantera och driva sådana ärenden, säger Lina Boström, utredare på Folkhälsomyndigheten.
Lina Boström säger att målet på kort sikt med just denna insats är att stärka kommunernas kunskap på området och därmed öka förutsättningarna för en ”likvärdig och effektiv tillsyn”.
– På kort sikt hoppas vi att detta ger positiva effekter för inomhusmiljön i landets bostäder och allmänna lokaler och att miljöbalkens krav på inomhusmiljön uppfylls.
I Miljöhälsorapport 2017 lyfts för första gången klorfenoler/klorisanoler upp som en möjlig orsak till mögellukt.
Kommer det att diskuteras på seminarierna?
– Ja, vi berör kort att klorisanoler kan lukta likt mögel och att även lukter kan vara en olägenhet för människors hälsa och ska åtgärdas, säger Lina Boström.

 

Text Louise Cederlöf Foto Dreamstime

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php