I Stockholm certifieras nya skolbyggnader

Sedan fem år tillbaka certifierar SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, all nyproduktion enligt Miljöbyggnad. Detta för att säkerställa bästa möjliga utbildningsmiljö i nya skol- och förskolebyggnader.

Certifieringssystemet Miljöbyggnad tillhandahålls av organisationen Sweden green building council och finns i tre olika nivåer: brons, silver och guld. SISAB har valt att certifiera alla nybyggda skolor och förskolor enligt Miljöbyggnad silver vilket innebär högre miljöambitioner än vanlig byggnadsstandard.
16 olika indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial granskas av en oberoende tredje part innan en byggnad kan certifieras. Förutom en låg energianvändning läggs stor vikt vid inomhusmiljö som i silverversionen måste vara bättre än lagkraven. Då kontrolleras ventilation, ljudmiljö och dagsljus liksom att det inte blir för varmt eller kallt inomhus. Man säkerställer också att byggnaden blir fuktsäker, har låg radonhalt i inomhusluften och att risken för uppkomst och spridning av legionellabakterier minimeras.

Minimera farliga ämnen

En uttalad ambition med miljöcertifieringen är att minimera farliga ämnen i byggnader, till exempel ska hormonstörande ämnen undvikas så långt det är möjligt. Allt material som används och byggs in i nya skolor och förskolor dokumenteras dessutom i en loggbok, som exempelvis byggelement, isoleringsmaterial och golvmattor.
Själva processen innebär att man först gör en preliminärcertifiering som utgår från projekterade handlingar, och sedan en verifiering när byggnaden är klar. Då kontrolleras att byggnaden i praktiken lever upp till certifieringens krav. Sedan 2014 har SISAB totalt 25 certifierade byggnader, varav två skolbyggnader även är verifierade: Lugnets skola i Hammarby sjöstad och Mariehällskolan i Bromma. De två certifierade skolorna byggdes dock enligt en tidig manualversion av Miljöbyggnad, berättar Tove Andersson, miljöbyggnadsspecialist på SISAB.
– I de projekt som nu projekteras ställs högre krav, bland annat på andelen förnybar energi, och när det gäller dokumentation, förvaltningsrutiner och återrapportering.

Bättre kontroll

Den senaste manualversionen, Miljöbyggnad 3.0, kom 2017 och är en utvecklad och uppdaterad version på flera områden och ska bidra till att byggnaden även under förvaltningen fortsätter att leva upp till Miljöbyggnads krav.
Fördelarna med certifierade byggnader jämfört med icke certifierade är stor, enligt Tove Andersson.
– Man får bättre kontroll på byggnaden och på innemiljön redan i projekteringen, vi kan göra beräkningar och simuleringar för att säkerställa att projektet uppfyller Miljöbyggnads kriterier. Sedan följer vi upp byggnaderna i verkligheten och ser att de uppfyller kraven. Att vi certifierar all nyproduktion är bra både för barnen och miljön, säger Tove Andersson.
– SISAB tycker att inomhusmiljön är väldigt viktig och för att förhindra hälsorelaterade problem kopplade till fukt- och vattenskador ställer vi krav på betyg guld när det gäller fuktsäkerhet.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox