Dags att stoppa hälsofarligt byggmaterial

Vanlig inomhusmiljö kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen från byggprodukter. Men trots att en del av dem kan ge allvarliga hälsoproblem saknas ofta information till konsumenter om vad byggprodukter innehåller. Nu behövs regler som skyddar människors hälsa.

 

Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön. Ett vanligt hem kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka allergier, cancer, försämrad fertilitet och fosterskador. I dag saknas ofta information till konsumenter om vad byggprodukter innehåller och det är svårt för lekmän att förstå vad ett produktdatablad för byggprodukter innebär.
I Sverige finns det i stort sett bara en specifik regel på området och det är bestämmelsen om avgivning av formaldehyd från träbaserade skivor. Kemikalieinspektionen bedömer dessutom att den regeln inte ger ett tillräckligt skydd, framförallt inte för barn som exponeras i högre grad än vuxna för ämnen i luft och damm i inomhusmiljön.
Sverige omfattas också av regler som är framtagna inom EU:s kemikalieförordning Reach. Dessa regler handlar till exempel om sexvärt krom i cement eller asbest i byggprodukter.

Gränsvärden

Kemikalieinspektionen har, i samråd med Boverket, Folkhälsomyndigheten och andra aktörer föreslagit att regeringen tar fram nationella gränsvärden för hur mycket kemiska ämnen som får avges från byggprodukter som används. Förslaget remissbehandlades våren 2016, men sedan dess har inte mycket hänt.
– Vi anser att regler för att skydda barns och andras hälsa mot kemiska hälsorisker från byggmaterial bör införas så snart som möjligt – det finns ingen anledning att vänta, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Maritha Sedvallson.
Enligt information som Astma- och Allergiförbundet fått behövs det inte någon lagändring för att ändra byggreglerna, regeringen behöver bara besluta om en ändring i någon av de befintliga förordningarna i miljöbalken, alternativt besluta om att införa en ny förordning.

Sex månader

En sådan regeländring måste dock notifieras till EU-kommissionen och de andra medlemsländerna måste få sex månader på sig att granska den. Kemikalieinspektionen kan skriva föreskrifter först när detta är klart.
– Miljöministern bör snarast ta initiativ till ett regeringsbeslut om ändring av lämplig förordning, förslagsvis med stöd av miljöbalken så att Kemikalieinspektionens förslag om reglering av hälsofarliga kemiska ämnen från byggmaterial kan genomföras, säger Maritha Sedvallson.

 

Text Lena Granström Foto Colourbox