Bättre utbildning om adrenalinpennor behövs

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har genomfört en granskning av adrenalinsprutor som används av patienten själv för behandling av akuta allergiska reaktioner, så kallade adrenalinpennor. Adrenalinpennor kan vara livräddande i väntan på akut medicinsk hjälp.

EMA:s granskning föranleddes av farhågor om att de adrenalinsprutor som finns tillgängliga når alltför ytligt under huden, i stället för som avsett i en muskel, vilket kan försena effekten av adrenalinet.
Efter att ha bedömt alla tillgängliga data bekräftar EMA:s vetenskapliga kommitté att injektion av läkemedlet i en muskel är det bästa sättet att få ett snabbt svar vid anafylaxi, svåra allergiska reaktioner. Kommittén noterade att flera faktorer kan påverka om adrenalin verkligen hamnar i en muskel. Sådana faktorer är nålens längd, tjockleken av underhudsfettet, hur adrenalinsprutan fungerar, till exempel om den är fjäderdriven eller inte, den vinkel i vilken sprutan placeras mot huden och den kraft som används för att aktivera den, samt hur väl användaren följer anvisningarna för injektion.
Kommittén konstaterade att det är mycket viktigt att användaren får en ordentlig utbildning. De företag som marknadsför adrenalinpennor kommer därför att bli ombedda att utveckla mer effektiva undervisningsmaterial för att säkerställa en optimal användning av sprutorna.
Materialet kommer bland annat att innehålla en adrenalinpenna anpassad för övningsbruk. Produktinformationen kommer också att uppdateras med varningar och försiktighetsåtgärder, bland annat en rekommendation om att patienter bör förskrivas två sprutor som de alltid ska bära med sig och en rekommendation att familjemedlemmar, vårdare eller lärare bör utbildas i hur sprutan ska användas.
Kommittén konstaterade även att ytterligare uppgifter bör tas fram för att bättre förstå hur adrenalinet sprids i kroppsvävnader när det ges med de olika sprutorna.
Kommitténs rekommendation kommer nu att överlämnas till Europeiska kommissionen som kommer att fatta det slutgiltiga beslutet för hela EU.
Om du har några frågor om din behandling, kontakta din läkare, den vårdinrättning där du fått recept på din adrenalinpenna eller ett apotek.