Bättre och rättvisare vård med certifieringar

Effektivare vård och friskare patienter är resultatet av certifieringen av astmamottagningar, där region Skåne gått i bräschen för utvecklingen både i Sverige och i Europa.
– Vården blir så oerhört mycket bättre för patienterna, säger Kerstin Romberg, verksamhetschef på Näsets läkargrupp, Höllviken.

Näsets läkargrupp i skånska Höllviken har varit certifierade sedan 2014. Certifieringen innebär bland annat att det här finns astmautbildade sjuksköterskor, varav två som är helt dedikerade astma- och KOL-patienter.
– Det innebär en mycket enklare vårdkedja för patienterna och att de får bättre vård, säger Kerstin Romberg, allmänläkarspecialist och verksamhetschef.

Andningsteknik

Till teamet på Näsets läkargrupp hör även fysioterapeuter som hjälper till med astmapatienterna.
– De utför bland annat ansträngningstest hos oss och hjälper de patienter som inte har korrekt andningsteknik. Terapeuterna ger också råd för fysisk aktivitet och träning och vad man ska tänka på när man har astma, säger Kerstin.
De specialutbildade sjuksköterskorna avlastar läkarna genom att bland annat ta hand om mellankontrollerna och utbilda patienterna i bland annat sjukdomskunskap och inhalationsteknik.
– Det gör att patienterna kan komma på tätare besök och tillse att medicinen är korrekt justerad och inhalationstekniken rätt. Och med hjälp av sjuksköterskan får vi en välutbildad patient, vilket underlättar vården enormt. När patienterna förstår varför och hur de ska ta medicinen får de en effektivare behandling och blir friskare.

Varierar över tid

Att medicinen justeras regelbundet är en garanti för att patienten inte blir varken under- eller överbehandlad.
– Det är mycket viktigt. Astma är en sjukdom som varierar såväl under dagen som genom livet, så medicineringen ska justeras efter hand. Men det måste ske under kontrollerade former. Nu kan vi enkelt ha en fortlöpande dialog med patienterna kring detta.
Region Skåne beslutade 2013 att certifiera astma/KOL-mottagningarna med utgångspunkt från nationella riktlinjerna från 2008. Vid starten uppfyllde endast sju mottagningar kraven.
Allergikompetenscentrum (AKC), numera Kunskapscentrum för Allergi Astma och KOL (KAAK), fick ansvaret för certifieringen och Kerstin Romberg är en av medarbetarna där.
– Astman och KOL är stora och växande folksjukdomar, de orsakar mycket lidande och är kostsamma för samhället. Att säkerställa att patienterna får en effektiv behandling ökar inte bara livskvaliteten utan sparar också pengar åt samhället.

Snabbt resultat

Satsningen på fler certifierade mottagningar gav snabbt resultat: Region Skåne gick på några få år till att mer än hälften av de 160 privata och offentliga primärvårdsenheterna var certifierade. Men sedan har antalet minskat igen, till cirka 45 procent i dag.
– Jag och vi som jobbar så här brinner verkligen för kvaliteten vi får genom certifieringarna. Men vi måste övertyga verksamhetschefer, beslutsfattare och politiker om att detta är något man ska satsa på.
Att en mottagning inte är certifierad kan bland annat bero på att sjuksköterskorna inte har rätt utbildning, att det inte finns en medicinskt ansvarig läkare eller att en etablerad rökavvänjning saknas.
Nationella programområdet för lung- och allergisjukdomar håller på att ta fram en nationell certifiering för astma, allergi och KOL-mottagningar baserade på socialstyrelsen riktlinjer från 2015.
– Region Skåne och Stockholm har redan infört certifiering för astma, allergi och KOL-mottagningar. Men Skåne är den enda regionen som har ett utarbetat system för att kontrollera certifieringarna.
Allt fler regioner har börjat visa intresse för certifieringarna.
– Problemet är ju att utan certifieringarna blir det stor skillnad på kvalitet i vården för patienterna, beroende på var de bor och är listade.

Samarbete

Certifieringen infördes för drygt fem år sedan, och har i stort inte förändrats sedan starten, förutom att numera ska även en fysioterapeut vara knuten till mottagningen.
– Jag tycker att alla ska få möjligheten att jobba på det här sättet. En bra målbild är att åtminstone 75 procent av enheterna ska vara certifierade i Skåne.
Ett annat sätt att kunna göra vården tillgänglig för fler patienter är om vårdcentralerna i ett område samarbetar.
– På så vis kan man erbjuda patienterna alla delar som ingår i en certifiering. Men för att allt det här ska bli möjligt, måste ekonomiska styrmedel från regionerna stötta detta.
Kerstin Romberg har presenterat arbetet med certifieringarna internationellt, vilket väckt stort intresse.
– Det finns inget motsvarande utanför Sveriges gränser. Här är vi pionjärer. Men för att lyckas inom våra egna gränser, måste socialstyrelsens riktlinjer implementeras och beslutsfattarna förstå att detta är viktigt.

Tips!

Som patient i Region Skåne kan du gå in på 1177.se och se vilka mottagningar som är certifierade och aktivt själv välja att bli listad på en sådan.

 

I certifieringen ingår

– ett erkännande till vårdcentralen att de kan garantera ett omhändertagande av patienter med astma/allergi/KOL på ett kvalitetssäkrat sätt med kvalificerad personal.
– ett kontinuerligt förbättringsarbete där kompetensen säkerställs via uppföljning, fortbildning och utvärdering.
– att sjuksköterskan har avsatt tid enligt nationella kriterier för astma/KOL mottagning och har minst 15 högskolepoäng inom området astma/allergi/KOL och får kontinuerlig fortbildning.
– att läkaren som är medicinskt ansvarig för mottagningen får kontinuerlig fortbildning.
– att vårdcentralen kan erbjuda utredning och behandling, som lungfunktionsmätning och
allergiutredning.
– att vårdcentralen har en etablerad samverkan med sjukgymnast.
– ett vårdteam med ”spirometrikörkort” för läkare, sjuksköterska eller annan utsedd medarbetare på enheten.
– bra utrustning som spirometer, pulsoxymeter, oxygen och nebuliseringsapparat.

Text Petra Olander Foto Emil Malmborg