Aktiva forskningspartners

Vi som har kroniska sjukdomar har oftast betraktats som passiva objekt för den medicinska forskningen. Vi har tillfrågats om att ”ställa upp” för forskningen med våra kroppar som utnyttjats som studieobjekt eller svarat på frågor i enkäter. Spontant har forskarna eller vi själva inte kunnat föreställa oss att den studerade patienten själv skulle förvandlas till att aktivt subjekt inom forskningsprojekten.
Men det är vi på väg att ändra på nu! Inom Ramen för projektet ”Brukarmedverkan i forskningen” rekryterar och utbildar Astma- och Allergiförbundet forskningspartners som kommer att få en aktiv roll inom olika medicinska forskningsprojekt. Patienten är därmed på väg att ta steget från passivt objekt till medaktör! Flera forskningspartners från olika handikapporganisationer är redan aktiva inom olika forskningsprojekt.
Jag tror att en vetenskapliga världen på sikt kommer att få en stor och kanske överraskande nytta av den förändring som vi nu ser. Patienters aktiva deltagande i forskningen kommer att föra in nya aspekter till projekten och därmed höja forskningens kvalitet.
Genom att utbilda forskningspartners har handikapprörelsen höjt ribban. Vi nöjer oss inte längre med att passivt stödja forskningen genom att samla in och dela ut ekonomiska bidrag. Nu eftersträvar vi inflytande och delaktighet!

Text Ingalill Bjöörn